Kết quả nổi bật trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ở Ninh Bình
Lượt xem: 131
Trong tháng 02/2024, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, thay thế dần phương thức tiếp nhận, giải quyết TTHC truyền thống, góp phần cắt giảm, đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ, chi phí thực hiện TTHC cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh.
anh tin bai

Đẩy mạnh việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và Tổ công nghệ số cộng đồng trong việc phổ biến, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến. 100% bộ phận một cửa các cấp đã thực hiện việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo quy định, đặc biệt là số hoá các hồ sơ phát sinh từ 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu theo Đề án 06. Đã hoàn thành và đưa vào vận hành chính thức kho dữ liệu của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, kết nối với kho dữ liệu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ việc số hóa, giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp.

Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh đã cập nhật 100% các TTHC của tỉnh và đã được chuẩn hóa, đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và đã được kết nối với Hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ Chính phủ số (Hệ thống EMC); kết nối và đồng bộ trạng thái hồ sơ TTHC lên Cổng dịch vụ công quốc gia, triển khai cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử; triển khai kết nối với nền tảng thanh toán trực tuyến, thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính liên quan đến TTHC về đất đai trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

CTV Nguyễn Mừng
  • Từ khóa :