Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động bảo vệ môi trường
Lượt xem: 57
Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 năm 2020 quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân trong hoạt động bảo vệ môi trường. Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển, lòng đất và vùng trời. Tại Điều 6 của Luật có nêu rõ các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động bảo vệ môi trường như sau: 
anh tin bai
Kim Duyên
  • Từ khóa :