7 nhóm đối tượng bị cấm thành lập doanh nghiệp
Lượt xem: 165
Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 quy định 7 nhóm đối tượng bị cấm thành lập doanh nghiệp như sau:
anh tin bai
Kim Duyên
  • Từ khóa :