ĐÁNH GIÁ SỰ PHỤC VỤ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH NINH BÌNH

Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình
 • Bình chọn Xem kết quả
  Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Bình chọn Xem kết quả
  Sở Y tế
 • Bình chọn Xem kết quả
  Sở Giao thông Vận tải
 • Bình chọn Xem kết quả
  Sở Giao thông Vận tải
 • Bình chọn Xem kết quả
  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Bình chọn Xem kết quả
  Sở Xây dựng
 • Bình chọn Xem kết quả
  Sở Công thương
 • Bình chọn Xem kết quả
  Sở Khoa học và Công nghệ
 • Bình chọn Xem kết quả
  Sở Tài chính
 • Bình chọn Xem kết quả
  Sở Thông tin và Truyền thông
 • Bình chọn Xem kết quả
  Sở Lao động Thương binh và Xã hội
 • Bình chọn Xem kết quả
  Sở Du lịch
 • Bình chọn Xem kết quả
  Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Bình chọn Xem kết quả
  Sở Tư pháp
 • Bình chọn Xem kết quả
  Sở Nội vụ
 • Bình chọn Xem kết quả
  Sở Văn hóa và Thể thao
 • Bình chọn Xem kết quả
  Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Bình chọn Xem kết quả
  Thanh tra tỉnh
 • Bình chọn Xem kết quả
  Ban Quản lý các khu công nghiệp
 • Bình chọn Xem kết quả