Yên Khánh: Triển khai thực hiện Chương trình phát triển hệ thống phục hồi chức năng giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 112
Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng (PHCN) người khuyết tật, vừa qua, UBND huyện Yên Khánh ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình phát triển hệ thống phục hồi chức năng huyện Yên Khánh giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
anh tin bai

Ảnh sưu tầm

Theo đó, Kế hoạch của UBND huyện nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tại Quyết định số 569/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển hệ thống PHCN giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, củng cố kiện toàn hệ thống PHCN tại các cơ sở y tế nhằm thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, PHCN người khuyết tật; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đối tượng, thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Chương trình được triển khai sẽ góp phần bảo đảm cho người khuyết tật và người có nhu cầu được tiếp cận dịch vụ PHCN có chất lượng, toàn diện, liên tục và công bằng, giảm tỷ lệ khuyết tật trong cộng đồng, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội.

Huyện Yên Khánh phấn đấu đến năm 2030: Đảm bảo trên 90% trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc phát hiện sớm, can thiệp sớm khuyết tật; 90% các xã, thị trấn triển khai mô hình PHCN dựa vào cộng đồng; đảm bảo các cơ sở PHCN trên địa bàn huyện được duy trì, củng cố, kiện toàn và đầu tư phát triển; 100% các cơ sở PHCH trên địa bàn huyện đạt chỉ tiêu phát triển chuyên môn kỹ thuật, dụng cụ chỉnh hình, PHCN theo quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phấn đấu đạt tỷ lệ nhân viên y tế làm việc trong lĩnh vực PHCN tối thiểu 0,5 người/10.000 dân.

Phấn đấu đến năm 2050, Công tác PHCN của Huyện được phát triển tại các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập với sự đa dạng về phương pháp can thiệp đảm bảo cung cấp dịch vụ PHCN toàn diện, liên tục, chất lượng. Đẩy mạnh hoạt động PHCNDVCĐ trở thành biện pháp chiến lược để giải quyết vấn đề khuyết tật trong huyện; tiếp tục triển khai và duy trì mô hình PHCNDVCĐ trong toàn huyện và được tích hợp nhiều dịch vụ xã hội khác ngoài cơ sở y tế. Mọi người dân đều được tiếp cận với các dịch vụ sàng lọc, phát hiện sớm, can thiệp sớm khuyết tật và các kỹ thuật PHCN thiết yếu, phù hợp theo nhu cầu.

Để Chương trình triển khai đạt hiệu quả cao, UBND huyện yêu cầu bảo đảm thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 24/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ trong việc nâng cao chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ người khuyết tật và nhân dân. Đề ra các giải pháp thực hiện phù hợp với tình hình thực tế, đúng quy định của pháp luật và điều kiện nguồn lực của địa phương. Bố trí ngân sách, tăng cường công tác huy động nguồn lực để triển khai, thực hiện các hoạt động của Kế hoạch. Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn chủ động phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch; tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện theo quy định.

CTV Kim Liên
  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH