Sở Văn hóa và Thể thao triển khai “Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống”
Lượt xem: 617
Ngày 18/9/2023, Sở Văn hóa và Thể thao ban hành văn bản số 1618/SVHTT-NSVHGD đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống” được nêu tại Quyết định số 2068/QĐ-BVHTTDL ngày 03/8/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong đó chú trọng các nội dung sau:
anh tin bai

Ảnh minh họa

Chỉ đạo tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các quy định pháp luật về quản lý và tổ chức lễ hội, về thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội và tập trung tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Quyết định số 2068/QĐ-BVHTTDL ngày 03/8/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong đó, quan tâm tuyên truyền, phổ biến “Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống” tới Ban Quản lý di tích, Ban Khánh tiết, các cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức lễ hội. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong quản lý, tổ chức Lễ hội, trong xây dựng môi trường văn hóa trong lễ hội.

Tập trung triển khai áp dụng thực hiện Bộ tiêu chí tới tất cả các lễ hội trên địa bàn. Trong đó, năm 2024, mỗi huyện, thành phố lựa chọn xây dựng ít nhất 03 mô hình lễ hội thực hiện Bộ tiêu chí. Việc xây dựng mô hình điểm gồm các nội dung: lựa chọn đơn vị địa phương tổ chức lễ hội xây dựng mô hình điểm; tuyên truyền vận động Ban Tổ chức lễ hội, Ban Quản lý di tích, đơn vị tổ chức lễ hội thực hiện và ký cam kết thực hiện; tổ chức đánh giá, nhận xét mức độ đạt tiêu chí; báo cáo kết quả về Sở Văn hóa và Thể thao ngay sau khi đơn vị làm điểm kết thúc lễ hội.

Duy trì thường xuyên việc áp dụng thực hiện Bộ tiêu chí. Hàng năm, rà soát, đánh giá việc thực hiện để đảm bảo thống nhất các giải pháp trong tổ chức thực hiện các hoạt động xây dựng môi trường văn hóa lễ hội và công tác tổ chức lễ hội tại địa phương. Nâng cao hiệu quả việc tổ chức các hoạt động lễ hội theo hướng văn minh, lành mạnh, tiết kiệm; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, bảo vệ môi trường sinh thái, cảnh quan; bài trừ các hủ tục, tập tục, tập quán lạc hậu và các hành vi phản cảm, lệch chuẩn trong lễ hội.

Xem nội dung văn bản số 1618/SVHTT-NSVHGD tại đây.

 

CTV Nguyễn Thuỷ
  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH