Hưởng ứng Ngày kỹ năng lao động Việt Nam năm 2023
Lượt xem: 605
Thực hiện Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 01/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 04/10 hằng năm là Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam, qua 3 năm tổ chức hưởng ứng trên phạm vi cả nước, Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam đã được các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương, địa phương và đông đảo cộng đồng doanh nghiệp, người lao động hưởng ứng, thực hiện nghiêm túc, tạo hiệu ứng tích cực và thu hút sự quan tâm của toàn xã hội trong việc đồng hành nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam.
anh tin bai

Ảnh minh họa

Để Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2023 được tiếp tục thực hiện sâu rộng, thực chất và hiệu quả, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành văn bản số 3868/LĐTBXH-TCGDNN đề nghị các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương căn cứ điều kiện thực tiễn quan tâm chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2023 với định hướng như sau:

- Bám sát, quán triệt đầy đủ, sâu rộng các chủ trương, chính sách, pháp luật, định hướng lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, phát triển kỹ năng nghề nhằm tạo đột phá về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, có kỹ năng nghề đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư; Luật Giáo dục nghề nghiệp; các Quyết định số 2239/QĐ-TTg ngày 30/12/2021, Quyết định số 2222/QĐ-TTg ngày 3 0/12/2021, Quyêt định 73/QĐ-TTg ngày 10/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam nhằm kêu gọi cộng đồng trong nước hưởng ứng và ủng hộ phát triển kỹ năng lao động bằng các hành động cụ thể để nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam; khích lệ tinh thần học tập, rèn luyện suốt đời để nâng cao kỹ năng trình độ của học sinh sinh viên và người lao động; tôn vinh và khẳng định vị thế, tầm quan trọng của người lao động có kỹ năng nhất là người lao động có tay nghề cao kỹ năng nghề nghiệp xuất sắc. Bên cạnh đó, thúc đẩy sự đồng hành, gắn kết giữa Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp và toàn xã hội trong phát triển kỹ năng cho người lao động thích ứng với bối cảnh toàn cẩu hóa và hội nhập quốc tế.

- Việc tổ chức các hoạt động cần chủ động, linh hoạt, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn; gắn với các hoạt động cụ thể trong xây dựng, tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển giáo dục nghề nghiệp; góp phần thực hiện thành công đột phá chiến lược về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Về nội dung:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về đổi mới, phát triển giáo dục nghề nghiệp là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng, Nhà nước; là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài theo tinh thần Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư; khẳng định rõ vị trí, tầm quan trọng của “lực lượng lao động có chất lượng, kỹ năng và hiệu quả cao là nguồn tài nguyên vô giá, là nhân tố quyết định sự phát triển của mỗi quốc gia”. Tăng cường công tác truyền thông, tư vấn, hướng nghiệp, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp, đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động, nhất là ở những địa bàn, khu vực kinh tế trọng điểm, tập trung đông các khu công nghiệp, khu chế xuất để đáp ứng nhu cầu lao động có kỹ năng nghề cho phục hồi và phát triển kinh tế. Đồng thời, tăng cường công tác truyền thông các chính sách mới về giáo dục nghề nghiệp, góp phần tạo niềm tin và đồng thuận trong toàn xã hội.

- Thúc đẩy sự đồng hành, gắn kết giữa Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp và toàn xã hội trong phát triển kỹ năng cho người lao động. Huy động sự tham gia có hiệu quả của toàn xã hội trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giáo dục nghề nghiệp, góp phần thực hiện thành công đột phá chiến lược về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

-Phát động các phong trào thi đua học tập, rèn luyện phát triển kỹ năng nghề trong học sinh, sinh viên và người lao động tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của người học, gia đình và xã hội về ý nghĩa của việc học nghề, kỹ năng nghề trong tiếp cận việc làm, nâng cao thu nhập và cơ hội học tập suốt đời, thích ứng với bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

- Xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo và tạo điều kiện cho người lao động tại các doanh nghiệp, đội ngũ nhà giáo, người đào tạo và học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham dự các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng lao động gắn với đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia để gia nhập thị trường lao động, lập nghiệp và học tập suốt đời, phát triển sự nghiệp.

- Thông tin, phản ánh, tôn vinh gương người tốt việc tốt, điển hình người lao động có kỹ năng, nhất là người lao động có tay nghề cao, kỹ năng nghề nghiệp xuất sắc. Đồng thời, phát hiện và kịp thời biểu dương, khen thưởng, vinh danh người lao động có tay nghề cao, kỹ năng nghề xuất sắc; các tập thể, cá nhân, nhà giáo, cộng đồng và doanh nghiệp có đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc đào tạo, phát triển kỹ năng nghề cho nguồn nhân lực của đất nước.

Về hình thức, khẩu hiệu:

 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị lựa chọn hình thức hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam phù hợp, hiệu quả, gan với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, trọng tâm là triển khai các hoạt động hưởng ứng thiết thực tại địa phương, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp bằng những hình thức phù hợp, cụ thể:

- Thông tin, phản ánh, tôn vinh gương người tốt việc tốt, điển hình người lao động có kỹ năng, nhất là người lao động có tay nghề cao, kỹ năng nghề nghiệp xuất sắc. Đồng thời, phát hiện và kịp thời biểu dương, khen thưởng, vinh danh người lao động có tay nghề cao, kỹ năng nghề xuất sắc; các tập thể, cá nhân, nhà giáo, cộng đồng và doanh nghiệp có đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc đào tạo, phát triến kỹ năng nghề cho nguồn nhân lực của đất nước.

- Phát hành các bài báo, phóng sự, phim tài liệu đặc biệt chào mừng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 04/10;

- Tuyên truyền, tôn vinh về các thành tựu, kết quả, các sáng kiến về phát triển kỹ năng nghề, thúc đẩy nâng tầm kỹ năng lao động và giáo dục nghề nghiệp góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thích ứng với những biến đổi nhanh chóng của thị trường lao động, đáp ứng yêu cầu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững của đất nước;

- Treo hoặc đăng trên bảng điện tử khẩu hiệu “Chào mừng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 04/10” và các thông điệp về kỹ năng lao động, kỹ năng nghề,... Các cơ quan, đơn vị chủ động lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam phù hợp với nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị (cớ thê tham khảo và sử dụng một sô khâu hiệu theo Phụ lục đính kèm} từ ngày 02/10 đến ngày 06/10/2023 tại trụ sở, cơ sở đào tạo, tòa nhà, phòng học, xưởng thực hành hay văn phòng làm việc cơ quan, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp, các nơi đông người qua lại và các khu công nghiệp.

Xem văn bản số 3868/LĐTBXH-TCGDNN tại đây.

CTV nguyễn Thuỷ
  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH