Lượt xem: 319

Văn phòng UBND tỉnh tích cực triển khai phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh

Tại Kế hoạch số 33/KH-UBND phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Ninh Bình năm 2022 UBND tỉnh Ninh Bình phấn đấu năm 2022 đạt mục tiêu 50% các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, hạ tầng mạng sẵn sàng cho chuyển đổi địa chỉ IPv4 sang địa chỉ IPv6; hoàn thành Cổng dữ liệu mở của tỉnh, triển khai kho dữ liệu dùng chung, phấn đấu tối thiểu 50% các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện kết nối, chia sẻ các dữ liệu dùng chung phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và công khai, minh bạch thông tin của các cơ quan chính quyền cho người dân, doanh nghiệp.

Tỉnh cũng phấn đấu đạt tối thiểu 50% dữ liệu quản lý của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố được số hóa, chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu và lưu trữ tập trung tại Trung tâm Dữ liệu của tỉnh.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xây dựng và triển khai Kế hoạch Phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng Văn phòng UBND tỉnh năm 2022; để góp phần hoàn thành mục tiêu chung của tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đã và đang tiếp tục triển khai ứng dụng và thực hiện kết nối Hệ thống Thông tin báo cáo của tỉnh với Hệ thống Thông tin báo cáo Quốc gia nhằm thu thập, tích hợp, chia sẻ dữ liệu báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước tổng hợp phân tích dữ liệu nhằm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các cơ quan hành chính nhà nước các cấp tỉnh Ninh Bình và hỗ trợ đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao; giúp các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, kịp thời chế độ báo cáo bằng hình thực báo cáo điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổng hợp, chia sẻ thông tin báo cáo và tiết kiệm về thời gian, chi phí cho các đối tượng thực hiện báo cáo.

Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành được tiếp tục triển khai hoạt động. Đầu năm 2022, đã tích hợp tính năng Liên thông Một cửa điện tử để liên thông xử lý Hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh với hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh nhằm tin học hóa toàn bộ các quy trình nghiệp vụ của Văn phòng UBND tỉnh, toàn bộ các công đoạn của chức năng xử lý văn bản của Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng, cán bộ, chuyên viên, nhân viên của Văn phòng sẽ phải thực hiện 100% thao tác bằng phần Quản lý văn bản và điều hành trên máy tính; Thực hiện kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản và điều hành từ Văn phòng UBND tỉnh tới Văn phòng Chính phủ và các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, cấp xã để thực hiện trao đổi, xử lý, lưu trữ, văn bản thông qua trục liên thông văn bản 4 cấp.

Hiện nay, Văn phòng đang tiếp tục triển khai hiệu quả hoạt động Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Ninh Bình. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm không ngừng được nâng cao. Qua đó góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong hoạt động cung cấp dịch vụ công của tỉnh. Trung tâm đã và đang phát huy tốt vai trò là hạt nhân trong xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số của tỉnh. Quý I/2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh tiếp nhận 69.162 hồ sơ TTHC. Trong đó, số hồ sơ tiếp nhận trực tiếp là 22.189 (đạt tỷ lệ 32,08%), số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến là 46,973 hồ sơ (đạt tỷ lệ 67,92%); Tỷ lệ hồ sơ trả kết quả trước hạn và đúng hạn tính chung cả bộ phận một cửa cấp huyện và cấp xã đạt 99,96%, tỷ lệ hồ sơ trễ hạn thấp (0,04%); tổng số hồ sơ sử dụng dịch vụ bưu chính công ích là 3.820 hồ sơ; Triển khai Hệ thống điều hành, giám sát tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm PVHCC và Bộ phận Một cửa cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh.

Với vai trò là cơ quan Thường trực Cổng thông tin điện tử tỉnh, Văn phòng đã tổ chức quản lý, vận hành có hiệu quả Cổng thông tin điện tử tỉnh, triển khai các giải pháp nâng cấp và đảm bảo an toàn, an ninh để đảm bảo việc cung cấp đầy đủ thông tin, dịch vụ công trên Cổng thông tin điện tử theo đúng quy định tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ; thực hiện nhiệm vụ làm đầu mối kết nối, cung cấp thông tin hành chính điện tử phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Quý I/2022, Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức thu thập, biên tập và đăng tải 1.131 tin, bài ảnh; trong đó có 304 tin, bài mới do phóng viên cộng tác viên của Cổng Thông tin điện tử tỉnh thực hiện và khoảng 667 tin, bài sưu tầm; 160 video tư liệu các loại. Cổng đã đăng tải trên 1.550 văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh lên hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh và các chuyên trang, chuyên mục của Cổng Thông tin điện tử tỉnh. Đăng tải 12 dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật về các chủ trương, chính sách lớn của tỉnh để xin ý kiến góp ý của các tổ chức cá nhân trên Cổng Thông tin điện tử theo Quy định của Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật.

Chuyên mục Hỏi - Đáp đã tiếp nhận và trả lời kịp thời các câu hỏi của độc giả về các vấn đề liên quan đến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; Cổng Thông tin điện tử tỉnh đặt baner và gắn link liên kết tới gần 100 website là các Cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan Đảng, Nhà nước phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin của độc giả trên môi trường mạng internet. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị Cung cấp đầy đủ, kịp thời các dịch vụ công trực tuyến theo quy định tại Nghị định 43/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

Bên cạnh đó, Văn phòng duy trì vận hành và đảm bảo an toàn, an ninh các hệ thống thông tin phục vụ sự chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; các hệ thống thông tin, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin phục vụ điều hành, tác nghiệp của Văn phòng UBND tỉnh; Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị CNTT tại Văn phòng định kỳ; Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát và đánh giá việc vận hành các hệ thống thông tin; duy trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thông tin; quản lý người khai thác, người sử dụng; kiểm soát an toàn mạng, an ninh thông tin, khả năng đáp ứng của hệ thống thông tin; thống kê, báo cáo tình hình khai thác, sử dụng mạng lưới hoặc lưu lượng trao đổi thông tin mạng; Tiếp tục thực hiện Mua bản quyền phần mềm Windows, phần mềm Microsoft Office cho máy chủ, máy trạm và phần mềm cơ sở dữ liệu cho các hệ thống còn yếu và thiếu; Tổ chức tạo lập, cập nhật dữ liệu vào các cơ sở dữ liệu cho các hệ thống Văn bản QPPL, Công báo điện tử nhằm cập nhật thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh phục vụ nhu cầu khai thác và sử dụng của cán bộ công chức, người dân và doanh nghiệp trên mạng internet. Quý I/2022, đã 17 số công báo với 72 văn bản gồm 16 văn bản quy phạm pháp luật và 56 văn bản cá biệt; cập nhật 1600 văn bản lên hệ thống Văn bản QPPL. Định kỳ sao lưu dữ liệu các hệ thống thông tin do Văn phòng UBND tỉnh quản lý, vận hành, đảm bảo không để mất thông tin, dữ liệu của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. Triển khai các giải pháp duy trì, nâng cấp và đảm bảo an toàn an ninh cho các hệ thống thông tin Văn phòng UBND tỉnh quản lý, vận hành phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các hệ thống thông tin phục vụ điều hành, tác nghiệp của Văn phòng UBND tỉnh; Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, xử lý các lỗ hổng bảo mật.

Để tạo phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin Văn phòng đã cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về công nghệ thông tin; cập nhật kiến thức mới về công nghệ thông tin đặc biệt là kiến thức về đảm bảo an toàn, an ninh cho các hệ thống thông tin cho cán bộ IT của Văn phòng UBND tỉnh.

Kim Duyên

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH