Lượt xem: 2262

Báo cáo đánh giá kết quả và hiệu quả thực hiện dự án thuộc Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triền kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi” giai đoạn 2001-2015 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Xem chi tiết số 170/BC-UBND
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH
TIN MỚI