Lượt xem: 197

6 tháng đầu năm, ngành Nông nghiệp thực hiện 40 mô hình và 05 đề tài khoa học

Từ đầu năm đến nay, ngành Nông nghiệp của tỉnh đã và đang thực hiện 40 mô hình (17 mô hình lĩnh vực trồng trọt, 4 mô hình chăn nuôi, 19 mô hình thủy sản) và 05 đề tài khoa học.

Các mô hình, đề tài được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, cây trồng, con nuôi sinh trưởng phát triển tốt. Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen cấp tỉnh, cấp bộ; đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023; đặt hàng dự án nông thôn miền núi năm 2023; đề xuất tham gia Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Hoa Lư tỉnh Ninh Bình lần thứ III (2018-2023).

Kim Duyên

1 2 3 
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH