Lượt xem: 622

QĐ v/v phê duyệt Tổ chức chủ trì và phân bổ kinh phí sự nghiệp Khoa học và Công nghệ cho các đề tài; dự án năm 2019

Xem chi tiết tại 243/QĐ-UBND
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH