Lượt xem: 974

Quyết định về việc phê duyệt Tổ chức chủ trì và phân bổ kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020

Xem chi tiết tại 175/QĐ-UBND

Danh mục tổ chức chủ trì và phân bổ kinh phí các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020

Danh mục và phân bổ kinh phí các nhiệm vụ khoa học và công nghệ chuyển tiếp thực hiện trong năm 2020

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH