Lượt xem: 8614

Hỏi: Có bắt buộc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu?

Chi tiết câu hỏi :

Tôi xin hỏi, gói thiết bị có giá 70 triệu đồng thuộc dự toán mua sắm của đơn vị thì có phải lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu không?

Trả lời :

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1, Điều 33 Luật Đấu thầu quy định, kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập cho toàn bộ dự án, dự toán mua sắm. Trường hợp chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho toàn bộ dự án, dự toán mua sắm thì lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho một hoặc một số gói thầu để thực hiện trước.

Đối với vấn đề của ông Chiến hỏi, trường hợp gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu thì phải lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu, trừ trường hợp quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 22 Luật Đấu thầu.

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH