Lượt xem: 202

Tăng cường giám sát an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin

Ngày 01/8/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 4009/BTTTT-CATTT về việc tăng cường giám sát an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin.

Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, tăng cường công tác giám sát an toàn thông tin mạng của các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý, cụ thể:

Bảo đảm triển khai đầy đủ giám sát kỹ thuật an toàn thông tin mạng gồm có giám sát lớp mạng; giám sát lớp máy chủ và cơ sở dữ liệu; giám sát lớp ứng dụng và giám sát lớp thiết bị đầu cuối; tổ chức giám sát cho tất các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý. Ưu tiên hoàn thành giám sát an toàn thông tin mạng cho 100% các hệ thống thông tin cấp độ 3, 4, 5 trước ngày 15/11/2022; đảm bảo duy trì việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giám sát theo thời gian thực của tất cả các hệ thống thông tin về Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC). Thiết lập chế độ chia sẻ dữ liệu giám sát phù hợp để đảm bảo chất lượng chia sẻ dữ liệu.

Thực hiện văn bản số 4009/BTTTT-CATTT của Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 03/8/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 535/UBND-VP6 giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, chủ động triển khai các biện pháp nhằm tăng cường giám sát an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Văn bản trên và thường xuyên tổng hợp tình hình, kết quả, báo cáo Bộ thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh theo quy định.

An Na

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH