Lượt xem: 173

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh

Vừa qua, Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh Ninh Bình (Tổ công tác) tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06 và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì Hội nghị. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến phát biểu, thảo luận của các đại biểu dự Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh - Tổ trưởng Tổ công tác đã có kết luận hội nghị. Nội dung thông báo kết luận nêu rõ: 

UBND tỉnh và Tổ công tác ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các đồng chí thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc; các sở, ban, ngành, địa phương cùng những kết quả bước đầu đạt được trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh, nổi bật là: Thành lập, kiện toàn Tổ công tác từ cấp tỉnh tới cấp xã; tham mưu ban hành kịp thời, đầy đủ các văn bản triển khai Đề án 06 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ; hoàn thành sớm việc kết nối giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh phục vụ xác thực, chia sẻ thông tin công dân khi thực hiện thủ tục hành chính. Tổ chức cấp tài khoản định danh điện tử cho người dân, trước mắt tập trung cấp cho đối tượng là học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THCS và THPT quốc gia, đối tượng chính sách. Các nhiệm vụ đồng bộ dữ liệu giữa Bảo hiểm y tế và CCCD để phục vụ việc khám chữa bệnh BHYT bằng CCCD; tích hợp giấy tờ, Giấy phép lái xe, Bảo hiểm y tế vào tài khoản định danh điện tử ...đang được triển khai quyết liệt theo đúng lộ trình và đạt được những kết quả tích cực.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 06 còn một số tồn tại, khó khăn cần kịp thời khắc phục, chấn chỉnh, đó là: Công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân, tổ chức về những lợi ích cũng như kỹ năng thực hiện dịch vụ công trực tuyến, nhất là nhóm dịch vụ công thiết yếu còn nhiều hạn chế; phần lớn người dân vẫn có thói quen sử dụng hồ sơ giấy và đến trực tiếp cơ quan nhà nước để thực hiện TTHC; Hoạt động của Tổ công tác ở cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu; Nhiều quy định không còn phù hợp tại văn bản quy phạm pháp luật của một số Bộ, ngành chưa được sửa đổi, bổ sung kịp thời gây khó khăn trong việc đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Chưa hoàn thành việc xây dựng kho dữ liệu điện tử cá nhân, tổ chức và bổ sung các tính năng, nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh theo quy định; một số CSDL chuyên ngành chưa được kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDL quốc gia về dân cư; (5) Công tác số hóa, tạo lập cơ sở dữ liệu ở phần lớn các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa được quan tâm đúng mức, chưa đạt được các mục tiêu, yêu cầu đề ra; (6) Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng ở một số cơ quan, đơn vị chưa được chú trọng.

Trong thời gian tới, để hoàn thành tốt các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh, yêu cầu các thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã tiếp tục kiểm tra, rà soát, tập trung chỉ đạo triển khai và hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh theo đúng lộ trình đề ra, gắn với việc thực hiện các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ về chuyển đổi số, cải cách hành chính của tỉnh. Phải coi đây là nhiệm vụ ưu tiên của các cơ quan, đơn vị mình, không phải nhiệm vụ của riêng hệ thống cơ quan Công an hay Văn phòng UBND tỉnh; tập trung chỉ đạo hoàn thành dứt điểm, có hiệu quả việc triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là 25 dịch vụ công thiết yếu để phục vụ người dân, doanh nghiệp theo đúng lộ trình đã được xác định trong Kế hoạch số 46/KH-UBND của UBND tỉnh; chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan truyền thông, báo chí triển khai các giải pháp thiết thực, hiệu quả để đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến về nội dung Đề án 06, trong đó nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa, lợi ích trong sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, đặc biệt là đối với 25 dịch vụ công thiết yếu. Có giải pháp thiết thực, hiệu quả để nâng cao tỷ lệ người dân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã rà soát, đánh giá kịp thời bổ sung, nâng cấp các trang thiết bị, đường truyền phục vụ triển khai dịch vụ công trực tuyến; bố trí cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo các yêu cầu, điều kiện về năng lực chuyên môn làm công tác tiếp nhận, giải quyết các dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm phục vụ hành chính công, Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã. Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong quá trình xây dựng và vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường công tác phối hợp giữa Công an, Tư pháp, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, tổ chức có liên quan để làm giàu, làm “sạch” dữ liệu dân cư. Tập trung bảo đảm dữ liệu về hộ tịch được đăng ký đúng quy định của pháp luật; rà soát, đối chiếu, cập nhật giữa dữ liệu hộ tịch đã được đăng ký và lưu trữ theo thẩm quyền với dữ liệu dân cư; các dữ liệu tiêm chủng Covid-19, an sinh xã hội với dữ liệu dân cư để cấp “Hộ chiếu vắc xin”, bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”. Thông báo đầy đủ mã số định danh và triển khai cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn tỉnh; tiếp tục cập nhật, chuẩn hóa danh mục tài liệu, hồ sơ thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; rà soát tái cấu trúc quy trình, điện tử hóa mâu đơn, tờ khai, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo hướng dân của Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương; rà soát, tổng hợp nhu cầu về kinh phí triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 do cơ quan, đơn vị chủ trì gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, gửi sở Tài chính thẩm định tham mưu UBND tỉnh bố trí vào dự toán kinh phí hàng năm.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh giao các chỉ tiêu về chất lượng, hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nhất là 25 dịch vụ công thiết yếu cho các cơ quan, đơn vị, địa phương. Xác định đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND huyện, thành phố tập trung triển khai và hoàn thành các yêu cầu, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Văn bản số 167/UBND-VP7 ngày 12/5/2022 về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; khẩn trương hoàn thành việc xây dựng kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân; bổ sung các tính năng, nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh theo hướng dân của Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông phục vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Bộ phận một cửa các cấp theo quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ. Hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 30/6/2022; tổng hợp nhu cầu kinh phí của các cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 46/KH-UBND gửi sở Tài chính thẩm định tham mưu UBND tỉnh bố trí vào dự toán kinh phí hàng năm.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện đồng bộ các giải pháp để bảo đảm dữ liệu dân cư luôn “đúng, đủ, sạch, sống”; thông báo đủ 100% mã số định danh cho công dân; cấp Căn cước công dân cho người đủ điều kiện theo quy định, gắn với cấp tài khoản định danh điện tử để phục vụ các tiện ích người dân. Bảo đảm thực hiện 11/25 dịch vụ công thiết yếu do lực lượng Công an chủ trì theo lộ trình Kế hoạch số 46/KH-UBND của tỉnh; chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dân các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh, các văn bản chỉ đạo triển khai Đề án 06 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tiến hành hoạt động sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện theo từng giai đoạn; tổng hợp, đề xuất nhu cầu về kinh phí phục vụ hoạt động của Tổ công tác, Tổ giúp việc gửi sở Tài chính thẩm định, tham mưu UBND tỉnh bố trí vào dự toán kinh phí hàng năm 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ nêu trên; chủ động tham mưu đề xuất điều chỉnh, bổ sung các nội dung đảm bảo phù hợp, khả thi. Thường xuyên tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về UBND tỉnh và Tổ công tác.

Thông báo số 47/TB-UBND của UBND tỉnh Ninh BÌnh.

An Na

 

 

 

 

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH