Lượt xem: 467

Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021

Nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những bất cập, vướng mắc trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành, từ đó nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan Nhà nước trong công tác đấu tranh PCTN; thực hiện đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh phải đảm bảo khách quan, toàn diện, đúng yêu cầu, nội dung, phạm vi, đối tượng theo Bộ chỉ số và chỉ đạo, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 89/KH-UBND đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021.

Phạm vi đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh bao gồm: đánh giá hoạt động quản lý nhà nước về PCTN; kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng; kết quả thu hồi tài sản tham nhũng của UBND cấp tỉnh; các sở, ban, ngành; các huyện, thành phố thuộc tỉnh. Thời kỳ đánh giá tính từ ngày 16/12/2020 đến ngày 15/12/2021.

Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng theo Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2021 gồm 04 nội dung, tiêu chí đánh giá, cụ thể: Đánh giá việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCTN; đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; đánh giá việc phát hiện và xử lý tham nhũng; đánh giá việc thu hồi tài sản tham nhũng; thời kỳ đánh giá; thời gian tiến hành.

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Giám đốc doanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND tỉnh xây dựng Báo cáo tự đánh giá công tác PCTN năm 2021 của cơ quan, đơn vị mình theo Bộ chỉ số hướng dẫn đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2021 của Thanh tra Chính phủ, 

Ngoài việc đánh giá công tác PCTN năm 2021 trong phạm vi quản lý Nhà nước của cơ quan, đơn vị mình, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước trên các ngành, lĩnh vực, xây dựng báo cáo chi tiết, cụ thể, cung cấp đầy đủ các hồ sơ tài liệu chứng minh, số liệu có liên quan gửi về UBND tỉnh để tổng hợp báo cáo đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2021 của UBND tỉnh.

Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai, hướng dẫn, thu thập thông tin tài liệu, tổng hợp số liệu, xây dựng dự thảo đánh giá và lập hồ sơ đánh giá công tác PCTN năm 2021. Từ ngày 27/5/2022 đến ngày 06/6/2022: Tổ công tác tổng hợp, xem xét hồ sơ, tài liệu chứng minh về công tác PCTN và tiến hành đôn đốc, kiểm tra các các cơ quan, đơn vị. Từ ngày 07/6/2022 đến ngày 12/6/2022: Tổ công tác tiến hành xây dựng báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022.

Xem chi tiết Kế hoạch số 89/KH-UBND tại đây.

 

An Na

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH