Lượt xem: 863

Ninh Bình: 01 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng UBND tỉnh bị bãi bỏ

Đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh vừa ký ban hành quyết định số 57/QĐ-UBND công bố  Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh công bố 01 Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình. Cụ thể là:

Thủ tục hành chính mang mã số 1.004869 "Xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016- 2020" thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình bị bãi bỏ theo Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Văn phòng sau khi nhận được Quyết định công bố của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các nội dung sau:

Công khai trên Trang thông tin điện tử, trụ sở làm việc và nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Thực hiện đăng tải đầy đủ Quyết định số 914/QĐ-UBDT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban dân tộc và Danh mục của thủ tục hành chính nêu tại Điều 1 Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, địa chỉ www.ninhbinh.gov.vn. 

Xem chi tiết Quyết định số 57/QĐ-UBND của UBND tỉnh Danh mục Thủ tục hành chính bị bãi bỏ tại đây

Cổng TTĐT tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH