Lượt xem: 467

Ninh Bình: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 08/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình về xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết với các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp quan trọng.

Tỉnh phấn đấu đến năm 2025, xây dựng nông thôn Ninh Bình có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển đồng bộ, hiện đại phù hợp với quá trình đô thị hóa. Nông thôn văn minh, khang trang, sạch đẹp, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững; y tế, giáo dục phát triển toàn diện, đời sống vật chất và tinh thần người dân được nâng cao. Xã hội nông thôn đoàn kết, dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa truyền thống; môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng, an ninh trật tự nông thôn được đảm bảo. Tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn gắn với phát triển kinh tế số, nâng cao thu nhập của người dân; gắn phát triển sản xuất nông nghiệp với phát triển dịch vụ, du lịch, bảo tồn và phát triển làng nghề; nâng cao chất lượng công tác bảo vệ môi trường, chất lượng hoạt động văn hóa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; quy hoạch và phát triển các vùng sản xuất nhất là vùng kinh tế ven biển; triển khai hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Đến năm 2024 tỉnh Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (có 100% huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 100% thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; có 25% số huyện (02 huyện) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có 40% số xã (48 xã) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu).

Đến năm 2025, có 25% số huyện (2-3 huyện) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu; có 50% số xã (60 xã) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 20% số xã (24 xã) đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới các cấp.

Tiếp tục duy trì và phát triển nghề, làng nghề, nghề truyền thống hiện có; bảo tồn và phát triển 2-3 nghề, làng nghề truyền thống; phát triển mới từ 2-3 làng nghề; phát triển các làng nghề, vùng sản xuất, trang trại gắn với phát triển du lịch.

Tiếp tục thực hiện Chương trình OCOP, đến năm 2025 có 150 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP từ 03 sao trở lên; trong đó có trên 50% là sản phẩm nông nghiệp hoặc sản phẩm được chế biến từ nông nghiệp.

Để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã nêu, UBND tỉnh yêu cầu:

Ban ch đạo thc hin các Chương trình mc tiêu quc gia giai đon 2021-2025 ca tnh: ch đạo, đôn đốc, kim tra, giám sát và điu phi chung vic t chc trin khai thc hin các mc tiêu, nhim v ca Kế hoch.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, cơ quan, đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện nội dung nhiệm vụ được giao. Trực tiếp tham mưu các nội dung, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực ngành phụ trách. Kiểm tra, giám sát, tổng hợp, báo cáo đánh giá kết quả tổ chức thực hiện với Tỉnh ủy, UBND tỉnh kịp thời, đúng quy định.

Văn phòng UBND tỉnh: phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, cơ quan, đơn vị địa phương triển khai thực hiện kế hoạch, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo.

Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các huyện thành phố: căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; nội dung Nghị quyết số 08 và Kế hoạch này tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ về UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) kịp thời, đúng quy định.

UBND tỉnh cũng đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Kim tra Tnh y, Văn phòng Tnh y phi hp vi các S, Ban, ngành liên quan và Văn phòng y ban nhân dân tnh trong lãnh đạo, ch đạo, t chc thc hin Kế hoch, đảm bo hoàn thành mc tiêu Nghị quyết số 08 đã đề ra.

y ban Mặt trận tổ quốc Vit Nam tnh ch trì, phi hp vi các đơn vị có liên quan đẩy mnh công tác tuyên truyn, vn động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tạo sự đồng thun và tích cc, chủ động tham gia thc hin Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tnh.

Chi tiết xem tại _Kế hoạch số 05/KH-UBND của UBND tỉnh.

Kim Duyên

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH