Lượt xem: 131

Ninh Bình: Thực hiện Chương trình củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030

Nhằm phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số theo hướng hiện đại, đồng bộ và kết nối liên thông; bảo đảm cung cấp đầy đủ thông tin số liệu tin cậy và dự báo dân số chính xác phục vụ việc xây dựng và thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội góp phần thực hiện thành công Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030, ngày 02/12/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 195/KH-UBND thực hiện Chương trình củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số tỉnh Ninh Bình đến năm 2030.

Theo đó, chương trình phấn đấu thông tin số liệu trực tuyến về dân số được cập nhật, số hóa ở cấp xã đạt 90% vào năm 2025 và 100% vào năm 2030; cộng tác viên dân số thực hiện cập nhật thông tin số liệu trực tuyến bằng thiết bị di động thông minh đạt 90% vào năm 2030; 100% kho dữ liệu chuyên ngành dân số các cấp được hiện đại hóa, hình thành hệ thống lưu trữ, kết nối thông tin số liệu dân số và phát triển vào năm 2025, tiếp tục duy trì và mở rộng sau năm 2025; các chỉ tiêu dân số và phát triển phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý nhà nước về dân số được xử lý khai thác trực tuyến trên môi trường mạng ở cấp huyện đạt 100% vào năm 2025, ở cấp xã đạt 100% vào năm 2030; 90% các ngành, lĩnh vực, địa phương trên địa bàn tỉnh sử dụng dữ liệu chuyên ngành dân số trong xây dựng, thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội vào năm 2025 và đạt 100% vào năm 2030; các cơ quan, tổ chức sử dụng các ứng dụng trên thiết bị di động thông minh về dữ liệu chuyên ngành dân số đạt 70% vào năm 2025 và đạt 100% vào năm 2030.

Chương trình được triển khai từ năm 2021 đến năm 2030 và được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 (2021 - 2025): Xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động của Chương trình; giai đoạn 2 (2026 - 2030): Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025, xây dựng các hoạt động phù hợp trong giai đoạn 2026 - 2030.

Tỉnh đã đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể: tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến thông tin số liệu về dân số và phát triển; triển khai áp dụng chế độ chính sách, quy định chuyên môn, kỹ thuật; nâng cao chất lượng thông tin số liệu, hiện đại hóa kho dữ liệu chuyên ngành dân số; nâng cao năng lực cán bộ, cộng tác viên tham gia Chương trình; huy động nguồn lực và hợp tác quốc tế.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành, các cơ quan có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; hằng năm xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính thẩm định trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về nội dung của kế hoạch.

Đồng thời, yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành các quy định về chế độ, chính sách hỗ trợ việc thu thập, cập nhật thông tin số liệu đầu vào, quản trị và vận hành kho dữ liệu chuyên ngành dân số, các quy định về kỹ thuật, an toàn thông tin, an ninh dữ liệu, vận hành kho dữ liệu chuyên ngành dân số; giám sát, đánh giá, thẩm định chất lượng thông tin số liệu trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền.

Xem Kế hoach số 195/KH-UBND tại đây.

An Na

 

 

 

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH