Lượt xem: 168

Ninh Bình triển khai thực hiện cho vay đối với người chấp hành xong hình phạt tù và cho vay người lao động trong gia đình người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí

Nhằm huy động sự tham gia, vào cuộc của cộng đồng xã hội  giúp phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí và giúp người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành văn bản số 514/UBND-VP5 về việc cho vay đối với người chấp hành xong hình phạt tù và cho vay người lao động trong gia đình người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm cho người chấp hành xong án hình phạt tù; kế hoạch triển khai Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030; tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, quyết định (hoặc trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành) chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, cho vay ưu đãi đối với người chấp hành xong hình phạt tù, cho vay đối với đối tượng người lao động trong gia đình người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí để tạo việc làm và mở rộng việc làm, ổn định cuộc sống.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố tạo điều kiện, xem xét, giới thiệu người đã chấp hành xong hình phạt tù đến làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh và xem xét, giới thiệu người đã chấp hành xong hình phạt tù được vay vốn từ Ngân hàng CSXH.

Chi nhánh Ngân hàng chính sách tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan:  Triển khai chính sách cho vay đối với người chấp hành xong hình phạt tù được vay vốn chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên và cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định; cho vay đối với đối tượng người lao động trong gia đình người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí để tạo việc làm, ổn định cuộc sống; tiếp tục chủ động tham mưu NHCSXH Việt Nam bố trí nguồn vốn Trung ương để thực hiện chính sách cho vay ưu đãi đến các đối tượng này.

UBND các huyện, thành phố: Chỉ đạo UBND cấp xã, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội tuyên truyền, nắm bắt nhu cầu vay vốn của người chấp hành xong hình phạt tù, gia đình người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí để kịp thời hỗ trợ chính sách.

Chi tiết xem tại văn bản số 514/UBND-VP5 của UBND tỉnh.

 Cổng TTĐT tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH