Lượt xem: 114

Thực hiện Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn bản Việt Nam, giai đoạn 2021-2025

Vừa qua, Chính phủ ban hành Quyết định số123/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn bản Việt Nam, giai đoạn 2021-2025. 

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn bản Việt Nam, giai đoạn 2021-2025.  nhằm bảo tồn và phát huy giá trị các di sản, các công trình có giá trị tiêu biểu quốc gia, có ý nghĩa chính trị, văn hóa, lịch sử, truyền thống đặc sắc, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam vì sự phát triển bền vững đất nước.

Nhiệm vụ chủ yếu: Hoàn thành việc lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi các di sản đã được tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) ghi danh, các di tích quốc gia đặc biệt đã được xếp hạng; tu bổ, tôn tạo tổng thể các di tích lịch sử - văn hóa, kiến trúc nghệ thuật, danh lam thắng cảnh, khảo cổ được UNESCO ghi danh, cấp quốc gia đặc biệt (theo các quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt) và các di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu; thực hiện các dự án chỉnh trang nội dung trưng bày, nâng cấp trang thiết bị và hệ thống trưng bày bảo tàng, bao gồm duy tu, bảo trì hệ thống trưng bày và kho lưu giữ hiện vật của các bảo tàng công lập; trang bị, thay thế trang thiết bị, nâng cấp trưng bày các bảo tàng cấp quốc gia, bảo tàng tại các vùng kinh tế trọng điểm, các địa bàn có sức thu hút khách du lịch; duy tu, bảo trì hệ thống trưng bày và kho bảo quản bảo vật quốc gia; kiểm kê, sưu tầm di vật, hiện vật, cổ vật quý hiếm; xây dựng và triển khai các chương trình, dự án, nhiệm vụ, kế hoạch bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hoá phi vật thể, di sản tư liệu có giá trị tiêu biểu; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong di sản văn hóa; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực di sản văn hóa; tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa ở trong nước và nước ngoài.

Giải pháp thực hiện: Phổ biến, nâng cao nhận thức, pháp luật về di sản văn hóa; đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực thực hiện Chương trình; Cơ chế phân bổ nguồn lực; Cơ chế quản lý, giám sát sử dụng nguồn lực; m Đẩy mạnh hợp tác quốc tế: Tăng cường trao đổi chuyên gia và giảng viên, học tập kinh nghiệm của các quốc gia có kinh nghiệm trong hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ quan chủ trì thực hiện Chương trình, có trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về số liệu, tiến độ thực hiện, kết quả và hiệu quả của Chương trình; tổng kết việc thực hiện Chương trình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; chủ trì, phối hợp với ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan tổ chức đánh giá, quyết định lựa chọn các di sản, di tích ưu tiên đầu tư tu bổ, tôn tạo thuộc phạm vi thực hiện của Chương trình và chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, cấp thiết của các di tích được lựa chọn đầu tư tu bổ, tôn tạo; thẩm định, phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các dự án thành phần thuộc Chương trình; chủ trì xây dựng kế hoạch chi tiết, hướng dẫn tố chức thực hiện Chương trình.

Tổ chức thực hiện Chương trình, cụ thể: Hằng năm, chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan lập kế hoạch về nhiệm vụ, mục tiêu, nhu cầu kinh phí và đề xuất các nội dung để thực hiện Chương trình, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính; chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng cơ chế, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật làm căn cứ để triển khai thực hiện Chương trình; có kế hoạch giám sát việc thực hiện Chương trình tại các địa phương, đơn vị; huy động và quản lý các nguồn lực xã hội hóa để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình; đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chương trình của các bộ, ngành, địa phương; hướng dẫn các địa phương báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình hằng năm theo đúng quy định.

Thực hiện Quyết định số 1230/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hoá Việt Nam giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh ban hành văn bản số 413/UBND-VP6 giao Sở Văn hoá và Thể thao chủ trì, phối hợp với các Sở Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao tại Chương trình nêu trên và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên, hằng năm chủ động triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đúng thời gian, quy định.

Thông tin chi tiết xem tại văn bản số 1230/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Cổng TTĐT tỉnh

 

 

 

 

 

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH