Lượt xem: 121

Tiếp tục quản lý xử lý vỏ lọ vắc xin Covid-19

Triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 và nhằm tiếp tục quản lý xử lý chất thải từ hoạt động tiêm chủng, đặc biệt là vỏ lọ vắc xin COVID-19, vắc xin hỏng, hết hạn sử dụng; tránh tình trạng lợi dụng làm vắc xin giả trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp hiện nay, Bộ Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19) vừa có đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn tiếp tục quản lý chặt chẽ vỏ lọ vắc xin COVID-19 sau tiêm chủng, các vắc xin hỏng hoặc hết hạn sử dụng, đảm bảo việc lưu giữ, chuyển giao, xử lý đúng quy định, cụ thể:

Đối với vỏ lọ vắc xin COVID-19 thực hiện việc phân loại, thu gom, lưu giữ riêng tại khu lưu giữ chất thải trong khuôn viên cơ sở y tế; cử cán bộ giám sát, ghi biên bản bàn giao và chỉ được phép chuyển giao cho đơn vị có chức năng phù hợp để xử lý tiêu hủy hoặc tự xử lý tại cơ sở y tế bằng công trình, thiết bị xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường, không được làm thất thoát vỏ lọ vắc xin COVID-19 ra bên ngoài. Thực hiện quản lý chất thải trong hoạt động tiêm chủng vắc xin phòng COVID -19 theo đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2014, Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư liên tịch quy định về quản lý chất thải y tế và hướng dẫn tại Công văn số 102/MT -YT ngày 04/3/2021 của Cục Quản lý môi trường y tế .

Đối với vắc xin COVID-19 hỏng hoặc hết hạn sử dụng: thu hồi toàn bộ các lọ vắc xin hỏng hoặc hết hạn sử dụng và tiến hành thủ tục hủy thuốc theo quy định tại Khoản 13, Điều 1, Thông tư số 03/2020/TT-BYT ngày 22/01/2020 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2018/TT- BYT ngày 04/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc; chỉ định đơn vị chịu trách nhiệm nhận bàn giao, vận chuyển xử lý toàn bộ các chất thải là vỏ lọ vắc xin COVID-19, vắc xin hỏng hoặc hết hạn sử dụng phát sinh từ các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn, không làm thất thoát ra bên ngoài; Giao Sở Tài nguyên và Môi trường lựa chọn các cơ sở xử lý chất thải nguy hại có chức năng phù hợp tại các địa phương khác trong trường hợp tại địa phương không có cơ sở xử lý hoặc năng lực của cơ sở xử lý, tiêu huỷ chất thải tại địa phương không đảm bảo; tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành gồm Y tế, Tài nguyên và môi trường, Công an, Quản lý thị trường để kiểm tra, giám sát, quản lý, tiêu huỷ chất thải là vỏ lọ vắc xin COVID-19, vắc xin hỏng, hết hạn sử dụng, tránh tình trạng lợi dụng làm vắc xin giả trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại văn bản số 971/TTg-KGVX về tổng hợp khả năng có thể hỗ trợ về bác sỹ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên để phục vụ phòng, chống dịch tại các địa phương khác trên cả nước, UBND tỉnh ban hành văn bản số 411/UBND – VP6 yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nội dung, yêu cầu tại văn bản trên.

Thông tin chi tiết xem tại văn bản số 5679/BYT-MT của Bộ Y tế.

Cổng TTĐT tỉnh

 

 

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH