Lượt xem: 3167

Ninh Bình: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2022

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình năm 2022. 

Theo đó, năm 2022 tỉnh Ninh Bình tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), trọng tâm là cải cách thể chế, trong đó tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh liên quan đến hoạt động của nền hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển của tỉnh; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Cụ thể:

Về cải cách thể chế

Tỉnh Ninh Bình sẽ xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo danh mục nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, danh mục quyết định của UBND tỉnh năm 2022 đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, thời hạn và quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định;

Văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh ban hành được rà soát, kiến nghị xử lý bằng các hình thức bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng quy định mới nhằm đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Bên cạnh đó, Tỉnh cũng tổ chức thực hiện tốt công tác theo dõi, thi hành pháp luật và cập nhật các văn bản lên cơ sở dữ liệu pháp luật quốc gia theo quy định.

Về cải cách thủ tục hành chính (TTHC)

Tỉnh sẽ thực hiện rà soát, đề nghị các Bộ, ngành cắt giảm, đơn giản hóa quy định và chi phí tuân thủ liên quan đến hoạt động kinh doanh; tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2021-2025. Cập nhật, theo dõi thường xuyên, kiểm soát, tổng hợp và công khai hàng tháng kết quả giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị;

Tập trung kiểm tra, rà soát cắt giảm các bước thực hiện, thời gian thực hiện và chuẩn hóa quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC; đảm bảo 100% TTHC thuộc lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, đất đai, tài nguyên, xây dựng liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh được cấu hình quy trình điện tử và liên thông giải quyêt trên Hệ thông Một cửa điện tử của tỉnh.

Năm 2022, Ninh Bình sẽ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đúng tiến độ các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ tại Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 23/12/2020 về_triển khai thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025; Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh về triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, gắn với chuyển đổi số trong hoạt động cung cấp dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;

Thực hiện công bố, công khai, kịp thời, đầy đủ các TTHC theo đúng quy định trên cơ sở dữ liệu quôc gia về TTHC, Cổng thông tin điện tử tỉnh, tích hợp, đồng bộ với Cổng Dịch vụ công của tỉnh để đảm bảo thuận tiện cho việc khai thác, sử dụng.

Đồng thời, thực hiện chấn chỉnh công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn, đặc biệt là hoạt động của Bộ phận một cửa cấp xã.

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính

Tỉnh Ninh Bình sẽ rà soát, kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đảm bảo đồng bộ, tinh gọn, hiệu quả, theo quy định. Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, tổ chức, khắc phục được tình trạng chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống hành chính nhà nước.

Tiếp tục triển khai Quyết định sô 1584/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án tổng thể kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc khôi nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Phấn đấu mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đôi với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước cao hơn năm 2021.

Về cải cách chế độ công vụ

Tổ chức sắp xếp, bố trí công chức theo vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức đúng quy định tại Nghị định sô 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức. Tiếp tục rà soát, phê duyệt đề án vị trí việc làm và thực hiện bố trí viên chức theo vị trí việc làm theo Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, được chuẩn hóa về lý luận chính trị, kỹ năng làm việc theo quy định.

Cải cách tài chính công

Ninh Bình tiếp tục triển khai thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các cơ quan nhà nước theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ và quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ.

Đẩy mạnh thực hiện tự chủ hoàn toàn về kinh phí đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo Quyết định số 1584/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt Đề án tổng thể kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc khối nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số

Năm 2022, Ninh Bình tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ đã đề ra tại Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021­2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 20/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh về triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, gắn với chuyển đổi số trong hoạt động cung cấp dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Công tác chỉ đạo, điều hành

Ninh Bình phấn đấu nâng chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, giữ vững xếp hạng trong nhóm 15 tỉnh, thành phố cao nhất cả nước về chỉ số cải cách hành chính; Đồng thời, phấn đấu nâng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 nằm trong nhóm 35 tỉnh, thành phố có thứ hạng cao nhất cả nước.

Cũng theo Kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC được giao tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 24/8/2021 về kế hoạch CCHC tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2030, phù hợp với điều kiện thực tiễn và định hướng, chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, có tính khả thi, đem lại kết quả cao khi triển khai thực hiện; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc triển khai nhiệm vụ CCHC. Nâng cao chất lượng, hiệu quả của CCHC để CCHC là động lực, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Kế hoạch.

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện: UBND tỉnh yêu cầu tổ chức triển khai kịp thời, có hiệu quả những nhiệm vụ CCHC đã được giao tại kế hoạch này; Tổ chức kiểm tra công tác CCHC tại các đơn vị trực thuộc, khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích cao trong công tác CCHC theo thẩm quyền; Định kỳ báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) theo hướng dẫn của Sở Nội vụ;

UBND cấp huyện ngoài nhiệm vụ nêu trên, còn có trách nhiệm chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện các nhiệm vụ CCHC được giao tại kế hoạch này.

Xem chi tiết Kế hoạch số 207/KH-UBND: Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình năm 2022 tại đây!

Cổng TTĐT tỉnh

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH