Lượt xem: 1456

THÔNG BÁO: Kết quả thi kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2021; Quyết định số 810/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2021. Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Ninh Bình thông báo kết quả thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2021    

Cổng TTĐT tỉnh đăng tải toàn văn Thông báo Kết quả thi kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2021 tại đây!

 

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH