Lượt xem: 1235

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp

Ngày 28/6/2021, tại Trụ sở Tỉnh uỷ, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh điều hành Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và đại diện của hơn 100 doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh. 

Sau khi nghe các ý kiến, phản ánh những vướng mắc của các doanh nghiệp đề nghị UBND tỉnh trả lời để tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh; ý kiến trao đổi của đồng chí Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; giải đáp của Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất:

Hội nghị đã được cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tích cực hưởng ứng, tham gia, đối thoại với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, xây dựng. Tại Hội nghị, có 33 ý kiến của 20 doanh nghiệp đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trực tiếp trả lời, giải đáp. Các ý kiến giải đáp đã bám sát các quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn. Hầu hết các doanh nghiệp đồng thuận với các giải đáp và mong muốn các vướng mắc sớm được tháo gỡ, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thông qua Hội nghị, đã góp phần tăng cường xây dựng, củng cố mối quan hệ giữa chính quyền các cấp với người dân, doanh nghiệp với phương châm “Chính quyền đồng hành, cầu thị, lắng nghe, tháo gỡ một cách thực chất các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp” để thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa phát triển triển kinh tế - xã hội. UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương cần tạo điều kiện thuận lợi nhất, tiếp tục tập trung giải quyết các kiến nghị, đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp một cách nhanh chóng, hiệu quả hơn.

Đề nghị cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, nỗ lực, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh, quyết tâm vượt khó để phát triển; thực hiện đúng tiến độ, có hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh; tập trung thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa tập trung phát triển sản xuất, kinh doanh, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, quan tâm tới vấn đề việc làm, nơi sinh hoạt và thu nhập cho người lao động; tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện trên địa bàn; đồng thời, tích cực hiến kế, hiến công cho sự phát triển của tỉnh và đất nước, góp ý, phản biện những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Giám đốc, Thủ tưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: - Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, thường xuyên lắng nghe, trao đổi, kịp thời nắm bắt tình hình và giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh của doanh nghiệp theo đúng tinh thần chủ đề công tác năm 2021 của Tỉnh uỷ “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính”; trước mắt, tập trung giải quyết ngay theo thẩm quyền các kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp tại Hội nghị với lộ trình, thời gian cụ thể, có văn bản trả lời doanh nghiệp biết và báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 13/7/2021 (đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp).

Đối với các kiến nghị, đề xuất vượt thẩm quyền giải quyết, cần chủ động trao đổi với doanh nghiệp để nắm thêm thông tin chi tiết, nghiên cứu tham mưu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để hỗ trợ doanh nghiệp. Nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ, bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức có năng lực, trách nhiệm để hướng dẫn người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp nhận, xử lý các thủ tục hành chính đảm bảo nhanh chóng, kịp thời và đúng quy định; kiên quyết xử lý nghiêm các cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhũng nhiễu, gây phiền hà, khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

Đề nghị Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ghi nhận, phản ánh những đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp vượt thẩm quyền giải quyết của tỉnh đến các cơ quan Trung ương để kịp thời giải quyết, tháo gỡ; tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình hợp tác, liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài nước để tiếp tục phát triển, lớn mạnh hơn.

Đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh thường xuyên tập huấn, phổ biến các cơ chế, chính sách mới của Nhà nước, của tỉnh, đồng thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp để kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý kịp thời.

UBND tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021; Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; sẽ tiếp tục tổ chức các hội nghị đối thoại chuyên đề theo nhóm lĩnh vực, ngành nghề, loại hình doanh nghiệp và các nhóm vấn đề doanh nghiệp quan tâm, kiến nghị đề xuất cụ thể.

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị đầu mối, chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/7/2021./.

Chi tiết xem tại Thông báo kết luận số  35/TB-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

Cổng TTĐT tỉnh

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH