Lượt xem: 241

Tọa đàm về “Công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trong giai đoạn hiện nay” dự kiến sẽ diễn ra đầu tháng 7/2022

Thực hiện Công văn số 2690-CV/BTGTW, ngày 31/3/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Công văn số 727-CV/TƯ, ngày 09/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn” Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội xây dựng kế hoạch tổ chức Tọa đàm về “Công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trong giai đoạn hiện nay. Thời gian tổ chức dự kiến đầu tháng 7-2022, tại khách sạn Hoàng Sơn, đường Trịnh Tú, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình.

Thông qua cuộc tọa đàm nhằm thảo luận, đánh giá kết quả, khó khăn, vướng mắc, kinh nghiệm qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn thời gian tới; tham mưu, đề xuất các cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong thời gian tới.

Nội dung tọa đàm bao gồm: Sự cần thiết, vị trí, vai trò của công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dạy nghề cho lao động nông thôn; Công tác tuyên truyền, phổ biến, tư vấn học nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; Thực trạng công tác đào tạo nghê gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua (kết quả, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; bài học kinh nghiệm; đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; Sự phối hợp của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

Cổng TTTĐT tỉnh

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH