Lượt xem: 299

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai các chính sách tín dụng thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ

Ngày 18/5/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai các chính sách tín dụng thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ.

 Hình ảnh tại điểm cầu Ninh Bình

Dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình có đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan.

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình, ngày 30/01/2022, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã ban hành Kế hoạch số 933/KHNHCS triển khai thực hiện Nghị, đồng thời rà soát lại các nhiệm vụ có liên quan để tổ chức thực hiện. 

Ngân hàng CSXH đã tập trung huy động nguồn lực để thực hiện các tín dụng chính sách tín dụng, cụ thể: Xây dựng đề án phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh để thực hiện chương trình năm 2022 với tổng khối lượng phát hành là 20.400 tỷ đồng, trong đó, trả nọ trái phiếu đến hạn năm 2022 là 1.400 tỷ đồng; để thực hiện cho vay ưu đãi trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ 19000 tỷ đồng.

Ngày 12/4/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2022- 2024 và Kế hoạch vay trả nợ công năm 2022, theo đó cấp bảo lãnh Chính phủ để NHCSXH phát hành trái phiếu năm 2022 là 20.400 tỷ đồng. Đến nay, NHCSXH đã tổ chức phát hành thành công trái phiếu NHCSXH được Chính phủ bảo lãnh với tổng số tiền là 2.600 tỷ đồng. Hoàn thành việc xác định nhu cầu kinh phí hỗ trợ lãi suất, cấp bù lãi suất và phí quản lý để thực hiện các chính sách thuộc Chương trình trong 2 năm 2022-2023 và từng năm, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp trình tướng Chính phủ.

Từ khi triển khai thực hiện đến kết thúc đợt giải ngân ngày 31/3/2022, 63 chi nhánh tỉnh, thành phố đã giải ngân cho 1.548 người sử dụng lao động với số tiền 4.787 tỷ đồng để trả lương cho 1.218.948 lượt người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn cả nước.

Tại tỉnh Ninh Bình, ngày 17/02/2022 UBND tỉnh ban hành văn bản số 144 /UBND-VP5 về việc triển khai đề nghị quyết định số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 Của chính phủ chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với NHCSXH tỉnh rà soát lại nhu cầu của vay vốn của đối tượng thụ hưởng chính sách trên địa bàn làm cơ sở tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí vốn giải ngân kịp thời; Ban hành kịp thời văn bản triển khai Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 Của thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một điều của quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên; Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn khi mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến; Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi Covid-19; Nghị định số 28/2022/NĐ-CP về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện chương trình tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025.

NHCSXH đã phối hợp với các liên kết rà soát tổng nhu cầu nguồn tín dụng chính sách khảo sát trong giai đoạn 2022-2023 là 1.098 tỷ đồng, trong đó: Nhu cầu vốn cho vay hỗ trợ làm việc, duy trì và mở rộng công việc 970 Tỷ đồng; Cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà 110 tỷ đồng; Cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy vi tính, thiết bị trực tuyến và trang trải chi phí học tập là 10 tỷ đồng; Cho vay thực hiện chương trình tiêu chuẩn quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 88/22019/QH14 và Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội; Cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ngừng hoạt động ít nhất 1 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch 7 tỷ đồng.

Tổng số vốn Tổng Giám đốc NHCSXH đã giao đối với Ninh Bình đến 15/5/2022 là 93 tỷ đồng, bao gồm: Cho vay vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 30 tỷ đồng; Cho vay nhà ở xã hội 50 tỷ đồng; Cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến theo Quyết định 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 là 7 tỷ đồng; Cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị hưởng do dịch bệnh Covid-19 là 5 tỷ đồng; Cho vay đồng bào vùng dân tộc thiểu số theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP là 1 tỷ đồng.

Kết quả thực hiện cho vay đến hết ngày 17/5/2022 trên địa bàn toàn tỉnh là 34,8 tỷ đồng/1.183 khách hàng, đạt 34% kế hoạch tăng trưởng; Đến 31/5/2022, NHCSXH tỉnh sẽ hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch giải ngân đối với các chương trình: cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng làm; HSSV mua máy tính, thiết bị phục vụ học trực tuyến; chương trình cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập sẽ cơ bản hoàn thành; Đối với chương trình cho vay nhà ở xã hội sẽ tiếp tục giải ngân đến các đối tượng thụ hưởng.

Nhằm triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng để hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế theo Nghị quyết 11/NQ-CP, NHCSXH đang phối hợp với các Bộ ngành, địa phương tập trung huy động mọi nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Song song với đó, thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, NHCSXH đã chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai kịp thời cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương cho người lao động khi ngừng việc và sau khi phục hồi sản xuất.

Kim Duyên

 

 

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH