Lượt xem: 182

Bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, an ninh cho cán bộ đối tượng 3

Sáng 16/7, Hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh tỉnh tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 100 đồng chí cán bộ đối tượng 3 thuộc diện Ban thường vụ huyện ủy, thành ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc cơ quan, tổ chức của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Qua 12 ngày học tập các học viên đã được nghiên cứu các quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; về phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại, vấn đề dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, động viên quốc phòng; những nội dung cơ bản của các Luật nghĩa vụ Quân sự, Giáo dục quốc phòng, Dân quân tự vệ, Dự bị động viên; quản lý Nhà nước đối với nhiệm vụ Quốc phòng, an ninh trong điều kiện đất nước hội nhập quốc tế, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phương thức hoạt động tác chiến của lực lượng vũ trang địa phương trong khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, thành phố; những cơ sở lý luận nhằm vận dụng vào việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân và phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên...

Đây là những nội dung cơ bản, làm cơ sở để các học viên vận dụng trên cương vị chức trách của mình để tham mưu, đề xuất, góp phần cùng các cấp, các ngành, địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Kết thúc lớp học, 100% học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, an ninh.

CTV Hoàng Tâm

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH