Lượt xem: 99

Thành phố Tam Điệp: thu ngân sách trên địa bàn đạt 209.585 triệu đồng

Trong tháng 7, UBND thành phố tam Điệp tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp duy trì và phát triển kinh tế - xã hội, kịp thời động viên các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn thành phố yên tâm sản xuất kinh doanh; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và an sinh xã hội. 

Thành phố Tam Điệp, chuyển biến tích cực trong công tác quản lý và phát triển đô thị

Thành phố Tam Điệp.

Công tác thu ngân sách được UBND thành phố chú trọng, triển khai nhiều giải pháp đạt hiệu quả cao.

Đến ngày 31/7/2022, thu ngân sách trên địa bàn là 209.585 triệu đồng, đạt 95% so với dự toán tỉnh giao, 55% so với dự toán thành phố giao. Trong đó: Thu nội địa không bao gồm tiền sử dụng đất là 120.401 triệu đồng, đạt 68% dự toán giao; thu tiền sử dụng đất là 87.650 triệu đồng đạt 44% dự toán thành phố giao; thu xổ số kiến thiết là 1.437 triệu đồng, đạt 62% dự toán giao; thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận sau thuế NSĐP hưởng 100% là 97 triệu đồng.

Chi ngân sách cấp thành phố là 304.216 triệu đồng, đạt 56% dự toán giao, trong đó, chi đầu tư là 92.660 triệu đồng, đạt 46% kế hoạch.

CTV Trần Huyền

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH