Lượt xem: 109

Huy động nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới toàn tỉnh ước đạt 1.548 tỷ đồng.

Năm 2022 là năm bắt đầu thực các cơ chế, chính sách mới áp dụng cho giai đoạn 2021-2025, cũng là năm đầu tiên tỉnh Ninh Bình thực hiện cơ chế tự chủ ngân sách. Trong bối cảnh nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, song chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp, các ngành, nỗ lực quyết tâm cao của các địa phương với cách làm đồng bộ, bài bản và sự vào cuộc hưởng ứng của nhân dân.
 

 

Qua số liệu thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2022, huy động nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới toàn tỉnh ước đạt 1.548 tỷ đồng.  Theo đó, ngân sách trực tiếp của tỉnh để xây dựng nông thôn mới là 154 tỷ đồng (chưa phân bổ), ngân sách huyện xã khoảng 390 tỷ đồng; Vốn lồng ghép từ các Chương trình, dự án khác khoảng 4 tỷ đồng; Vốn tín dụng khoảng 405 tỷ đồng; Vốn doanh nghiệp 14 tỷ đồng; Vốn huy động từ cộng đồng dân cư đóng góp và tự đầu tư là 508 tỷ đồng.

Lũy kế đến hết 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh huy động được 49.429 tỷ đồng, trong đó, ngân sách trực tiếp Trung ương là 867 tỷ đồng, ngân sách tỉnh là 1.161 tỷ đồng. Ngân sách huyện 2.448 tỷ đồng, ngân sách xã 3.749 tỷ đồng; Vốn lồng ghép từ các Chương trình, dự án khác là 4.781 tỷ đồng; Vốn tín dụng 21.320 tỷ đồng; Vốn doanh nghiệp là 2.424 tỷ đồng; Vốn huy động từ cộng đồng dân cư đóng góp và tự đầu tư là 12.677 tỷ đồng.

CTV Kim Oanh

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH