Lượt xem: 349

Thực hiện một số nội dung thuộc CTMTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vừa ban hành văn bản số 2234/BVHTTDL-KHTC về việc thực hiện một số nội dung thuộc CTMTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Nội dung thành phần số 02 là  Phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội, cơ bản đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn-đô thị và kết nối các vùng miền, trong đó nội dung 05 là xây dựng và hoàn thiện hệ thống Cơ sở vật chất văn hóa thể thao cấp xã, thôn, các Trung tâm Văn hóa-Thể thao huyện; tu bổ, tôn tạo các di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch nông thôn: Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cấp huyện, xã và thôn; tu bổ, tôn tạo các di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch nông thôn.

Nội dung thành phần số 06: Nâng cao chất lượng đời sống văn hoá của người dân nông thôn; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống theo hướng bền vững gắn với phát triển du lịch nông thôn.

Nội dung 01 là Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao nông thôn, gắn với các tổ chức cộng đồng, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, nâng cao sức khỏe cho người dân (nhất là trẻ em, phụ nữ và người cao tuổi). Phát động các phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, văn hoá, văn nghệ quần chúng phù hợp với từng đối tượng, từng địa phương; nhân rộng mô hình câu lạc bộ hoạt động văn hóa văn nghệ nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Nội dung 02: Tăng cường kiểm kê, ghi danh các di sản văn hoá; bảo tồn và phát huy di sản văn hóa; nghiên cứu, mở rộng mô hình kết nối văn hóa truyền thống và văn hóa mới, đảm bảo đa dạng về văn hóa vùng miền, dân tộc phục vụ phát triển du lịch.

Để tổ chức thực hiện các nội dung thành phần nêu trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ xây dựng và đề xuất mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể thực hiện các nội dung thành phần 5 năm và hằng năm gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp trong kế hoạch chung của Chương trình, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, giao thực hiện theo quy định; Chủ trì, phối hợp với cơ quan chủ trì Chương trình, các bộ, ngành có liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nguồn lực và các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nội dung thành phần Chương trình được phân công chủ trì theo quy định, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo trung ương; định kỳ tổ chức các đoàn kiểm tra ở các địa phương theo quy định; chỉ đạo Tổng cục Thể dục Thể thao, Cục Di sản văn hóa, Cục Văn hóa cơ sở, Vụ Văn hóa dân tộc, Vụ Thư viện và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai các nhiệm vụ nêu trên đảm bảo đúng đối tượng, quy trình, định mức và các quy định của pháp luật hiện hành.

Thực hiện văn bản số 2234/BVHTTDL-KHTC của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản số 450/UBND-VP6 giao Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao và hướng dẫn của Bộ tại Văn bản trên, chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của dự án thành phần; rà soát, tổng hợp, đề xuất các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nguồn vốn giai đoạn 05 năm và hằng năm.

An Na

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH