Lượt xem: 291

Kết quả nổi bật trong công tác xây dựng nông thôn mới và phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình những tháng đầu năm

Trong 6 tháng đầu năm, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành trung ương đã ban hành hệ thống các văn bản quy định, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên phạm vi toàn quốc.

Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình như: Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 06/01/2022của UBND tỉnh thực hiện thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2022 về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình năm 2022; phê duyệt danh sách và phân công thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh phụ trách xã đăng ký năm 2022... Ban hành văn bản phân công các sở, ngành phụ trách tiêu chí nông thôn mới các cấp. Xây dựng dự thảo quy định cụ thể các Bộ tiêu chí (huyện, xã, thôn) nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025; đến nay UBND đã ban hành quyết định quy định tiêu chí xã NTM. Hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua Đề án nông thôn mới tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2022-2025; xây dựng Nghị quyết quy định nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025. Hướng dẫn các địa phương tổ chức lễ công bố các xã đạt chuẩn năm 2021, đến nay đã có 26/29 xã tổ chức lễ công bố. Phối hợp với Ban Thi đua khen thưởng tỉnh thẩm định hồ sơ khen thưởng phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" cho các xã đạt chuẩn năm 2021.

Thành phố Ninh Bình và huyện Nho Quan đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới/đạt chuẩn nông thôn mới (theo các Quyết định 635/QĐ-TTg ngày 23/5/2022 và Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 02/6/2022); thành phố Ninh Bình đã tổ chức thành công lễ công bố thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Huyện Kim Sơn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới: kết quả tự đánh giá huyện còn 2 xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới; có 4/9 tiêu chí đã đạt chuẩn; huyện đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục, hồ sơ xét công nhận 2 xã đạt chuẩn NTM và hoàn thiện hồ sơ huyện đạt chuẩn NTM. Huyện Yên Khánh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: theo kết quả tự đánh giá đã có 2/9 tiêu chí đạt, 4/9 tiêu chí cơ bản đạt, và 3/9 tiêu chí chưa đạt gồm: Kinh tế; Môi trường; Chất lượng môi trường sống.

02 xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2022 (xã Kim Tân và xã Kim Mỹ của huyện Kim Sơn) đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt chuẩn NTM; 13 xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao: Theo báo cáo đánh giá của huyện, đến nay các xã đều đạt chuẩn từ 14 tiêu chí trở lên, tuy nhiên theo khảo sát thực tế còn nhiều tiêu chí khả năng đạt rất khó khăn như: Giao thông; Thủy lơi; Thu nhập; tổ chức sản xuất; Y tế; Môi trường; chất lượng môi trường sống...

Các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu gồm: xã Văn Phong huyện Nho Quan định hướng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu về văn hóa, giáo dục; xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư định hướng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu về an ninh trật tự; xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư định hướng xây dựng nông thôn mới về du lịch nông thôn. Tuy nhiên hiện nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, ngành liên quan chưa có hướng dẫn cụ thể, nên tỉnh chưa ban hành được bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh giai đoạn 2021-2025 để thực hiện.

Theo số liệu tổng hợp, 6 tháng đầu năm 2022 toàn tỉnh có thêm 33 thôn, xóm được công nhận khu dân cư NTM kiểu mẫu. Đến nay, toàn tỉnh có 238 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu.

 Trong 6 tháng đầu năm 2022 các địa phương đã tiếp nhận 573 tấn xi măng làm được 10 tuyến đường giao thông nông thôn với chiều dài 3,5 km. 

Kim Duyên

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH