Lượt xem: 146

Xây dựng khu du lịch Tam Cốc – Bích Động trở thành điểm sáng về văn minh, văn hoá và an toàn

Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư vừa ký ban hành Kế hoạch số 119/KH-UBND tiếp tục xây dựng khu du lịch Tam Cốc – Bích Động trở thành điểm sáng về văn minh, văn hoá và an toàn.

Theo đó, UBND huyện Hoa Lư tập trung vận động nhân dân địa phương và du khách thực hiện “3 an toàn” tại các khu điểm du lịch bao gồm:

An toàn về người: chấp hành nghiêm các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương về đảm bảo ANTT ở khu du lịch; chủ động thực hiện các biện pháp “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải” nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm cho bản thân và cộng đồng; làm tốt công tác quản lý giáo dục người thân trong gia đình không vi phạm pháp luật, mắc các tệ nạn xã hội. Tích cực tham gia cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật. 

An toàn về tài sản: tuyên truyền cho nhân dân và du khách nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa không để tội phạm lợi dụng xâm phạm tài sản của bản thân, gia đình và cộng đồng.

An toàn về địa bàn: vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, chủ động phát hiện, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, nhiệt tình giúp đỡ lực lượng Công an trong việc đảm bảo ANTT; chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, không có các hành vi lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích, xây dựng trái phép, nhất là các khu vực thuộc vùng lõi, vùng đệm của Quần thể danh thắng Tràng An; các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tuân thủ các quy định của pháp luật và địa phương trong kinh doanh, nhất là việc bán hàng đúng giá dịch vụ; hàng hóa kinh doanh phải đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm; có trách nhiệm trong bảo vệ môi trường; chấp hành các quy định về quản lý cư trú, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không lấn chiếm hành lang ATGT; ứng xử văn minh, thân thiện và sẵn sàng tích cực hỗ trợ giúp đỡ du khách trong điều kiện cho phép.

Kế hoạch của UBND huyện Hoa Lư được triển khai sẽ góp phần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, cơ quan, doanh nghiệp và toàn dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn xã với mục tiêu giảm tội phạm, các tai, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật; tiếp tục xây dựng Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động trở thành diêm sảng về văn minh, văn hóa và an toàn, tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo môi trường cho việc phát triển du lịch; gắn phong trào với việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/2014/CT-UBND, ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh về “Tăng cường công tác quản lý môi trường, văn hóa đảm bảo an ninh, an toàn tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở cơ sở.

UBND huyện yêu cầu triển khai Kế hoạch phải đảm bảo có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể của xã và các doanh nghiệp kinh doanh, quản lý khai thác khu du lịch trên địa bàn; triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác, phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT, vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng khu, điểm du lịch an toàn về ANTT, thu hút đông đảo du khách trong và nước ngoài đến tham quan.

Để Kế hoạch được triển khai có hiệu quả, UBND huyện Hoa Lư giao Công an huyện tham mưu cho Đảng ủy, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, ban ngành đoàn thể và các cơ quan, doanh nghiệp củng cố và đẩy mạnh hoạt động của các mô hình phong trào đang phát huy tác dụng như: Thôn, xóm an toàn về ANTT; quản lý giáo dục thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật theo mô hình 4+1... gắn với việc thực hiện nội dung phong trào “An toàn các khu, điểm du lịch” nhằm tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc đảm bảo ANTT ngay tại địa bàn cơ sở; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và UBND xã Ninh Hải tổ chức cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch ký cam kết thực hiện các nội dung liên quan đến lĩnh vực kinh doanh đảm bảo văn minh, văn hóa và an toàn về ANTT; rà soát, đánh giá thực trạng hoạt động của các mô hình tự quản tại các khu điếm du lịch, trên cơ sở đó tham mưu cho các cấp ủy đảng, UBND có biện pháp chỉ đạo củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động để các mô hình tự quản hoạt động đi vào nề nếp, góp phần đảm bảo tốt an ninh, an toàn khu du lịch.

Chi tiết xem tại Kế hoạch số 119/KH-UBND 

CTV  Lê Mùi

 

 

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH