Lượt xem: 280

Ninh Bình: Tổ chức xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ tỉnh Ninh Bình lần thứ 5

Nhằm xét chọn các cá nhân là những nghệ nhân, thợ giỏi của tỉnh Ninh Bình đang hoạt động trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ có phẩm chất đạo đức, tài năng nghề nghiệp, dành nhiều tâm huyết, công sức đóng góp vào việc giữ gìn, bảo tồn và phát triển nghề thủ công mỹ nghệ của tỉnh, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn để xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ; Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ tỉnh Ninh Bình lần thứ 5.

Đối tượng xét tặng là các công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Ninh Bình làm việc trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ, hiểu biết sâu sắc nghề, có nhiều công sức đóng góp vào việc giữ gìn, bảo tồn và phát triển nghề thủ công mỹ nghệ của tỉnh.Tiêu chuẩn, hồ sơ, quy trình, thủ tục đề nghị xét tặng thực hiện theo Điều 5, Điều 6, Điều 11, Điều 13 Nghị định số 123/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ.Cá nhân đề nghị xét tặng tự mình hoặc uỷ quyền (bằng văn bản) cho cá nhân khác lập hồ sơ và gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 (một) bộ hồ sơ đến Sở Công Thương đến hết ngày 16/8/2022. Trong trường hợp cần bổ sung, chỉnh sửa các tài liệu trong hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để cá nhân lập hồ sơ hoàn thiện và nộp lại chậm nhất sau 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản hướng dẫn. 

Sở Công Thương là cơ quan thường trực của Hội đồng cấp tỉnh có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh, các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo chất lượng và tiến độ thời gian theo yêu cầu; Chủ trì tham mưu thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ (gọi tắt là Hội đồng cấp tỉnh). Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần hồ sơ đề nghị xét tặng, tổ chức lấy ý kiến của cộng đồng dân cư ở cơ sở nơi cá nhân đề nghị xét tặng đang cư trú hoặc hội nghề nghiệp nơi cá nhân đề nghị xét tặng đang hoạt động. Chủ trì tham mưu cho Hội đồng cấp tỉnh tổ chức thẩm định, hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND tỉnh, trình Bộ Công Thương. Tham mưu cho Hội đồng trả lời đơn, thư liên quan đến công tác xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú”. Tham mưu tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” sau khi có Quyết định của Chủ tịch nước và theo sự chỉ đạo của Bộ Công Thương.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Phối hợp với Sở Công Thương tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú”; đăng tải danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” theo đề nghị của Hội đồng cấp tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh,UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ tỉnh Ninh Bình lần thứ 5.

Chi tiết xem tại Kế hoạch 9/KH-UBND của UBND tỉnh Ninh Bình

Kim Duyên

  

 

 

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH