Lượt xem: 130

Thành phố Tam Điệp: Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố

UBND thành phố Tam Điệp vừa ban hành Kế hoạch số 66/KH-UBND Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn Thành phố Tam Điệp  

Theo đó, Thành phố Tam Điệp phấn đấu đến cuối năm 2025 giảm 1/4 số hộ nghèo so với cuối năm 2021 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025. Đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo có đủ điều kiện đều được hưởng các chính sách ưu đãi của nhà nước về y tế, giáo dục, nhà ở, tín dụng ưu đãi, hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm, xuất khẩu lao động, nước sinh hoạt và vệ sinh, thông tin, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo.

Trong các năm từ 2022 đến hết 2025, thành phố phấn đấu giảm số hộ nghèo của thành phố bình quân 10 hộ/năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2022 - 2025. Hỗ trợ xây dựng, nhân rộng trên 5 mô hình, dự án giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch, khởi nghiệp phù hợp nhằm tạo sinh kế, 2 việc làm, thu nhập bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, dịch bệnh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Phấn đấu trên 80% người có khả năng và nhu cầu lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các phường, xã tham gia Chương trình được hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp nhằm đổi mới phương thức, kỹ thuật sản xuất, tăng thu nhập. 100% cán bộ làm công tác giảm nghèo được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý, tổ chức thực hiện các chính sách, dự án giảm nghèo; lập kế hoạch có sự tham gia của cộng đồng trong thực hiện các chương trình giảm nghèo.

Các chỉ tiêu giải quyết mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản:

Chiều việc làm: 100% người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu được kết nối, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động, hỗ trợ tìm việc làm; 100% lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đủ điều kiện, có nhu cầu, được tham gia khóa đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ trước khi đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo các Hiệp định ký giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước tiếp nhận.

Chiều y tế: 100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế; người thuộc hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình, có nhu cầu được hỗ trợ 50% mức phí thẻ bảo hiểm y tế; giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi dưới 10% và giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân dưới 5% vào năm 2025.

Chiều giáo dục: 100% trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đi học đúng độ tuổi; 100% người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động có thu nhập thấp, có nhu cầu được hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghề phù hợp.

Chiều nhà ở: Hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo có khó khăn về nhà ở có nhà ở an toàn, ổn định, có khả năng chống chịu tác động của thiên tai, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững.

Chiều thiếu hụt về nước sinh hoạt và vệ sinh: Trên 90% hộ nghèo, hộ cận nghèo được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 90% hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh. Chiều thiếu hụt về thông tin: 90% hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu được tiếp cận sử dụng các dịch vụ viễn thông, internet; 90% hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận thông tin về giảm nghèo bền vững thông qua các hình thức xuất bản sản phẩm truyền thông.

UBND thành phố yêu cầu các phòng, ngành, cơ quan tham mưu, giúp UBND thành phố chỉ đạo, hướng dẫn UBND các phường, xã tiếp tục triển khai thực hiện các quy định hiện hành của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của cơ quan cấp trên, gồm: Chính sách tín dụng ưu đãi ; Hỗ trợ tiền điện Thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội theo quy định của Trung ương; Hỗ trợ về y tế; Hỗ trợ về giáo dục; Hỗ trợ về nhà ở; Tiếp tục thực hiện các chính sách đặc thù của tỉnh; Thực hiện hỗ trợ thẻ Bảo hiểm Y tế cho các đối tượng thuộc hộ cận nghèo, Người cao tuổi từ 75 đến dưới 80 tuổi theo Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 và Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND ngày 14/10/2013. 

Chi tiết xem tại Kế hoạch số 66/KH-UBND của UBND thành phố Tam Điệp:

Kim Duyên

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH