Lượt xem: 275

Hỗ trợ tiền ăn cho F0, F1 không phân biệt độ tuổi

Gia đình ông Minh Thanh (TPHCM) nhiễm COVID-19. Sau khi hoàn thành cách ly ông liên hệ với UBND phường để làm thủ tục nhận hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng/ngày nhưng được trả lời, chỉ giải quyết cho người dưới 16 tuổi. Ông Thanh hỏi, UBND phường trả lời như vậy có đúng không?

V vđề này, B Lao động - Thương binh và Xã hi tr li như sau:Theo Quyếđịnh s23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 ca Th tướng Chính ph quy định v vic thc hin mt s chính sách h tr người lao động và người s dng lao động gp khó khăn do đại dch COVID-19, vic h tr tiăn mc 80.000 đồng/người/ngàáp dng đối vi các trường hp ngườđiu tr do nhim COVID-19 (F0) hoc cách ly y tế để phòng, chng COVID- 19 (F1) theo quyếđịnh ca cơ quan có thm quyn, không phân bit vđộ tui.

Chinhphu.vn


BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH