Lượt xem: 350

Văn phòng UBND tỉnh: Nỗ lực hoàn thành xuất sắc công tác tham mưu, tổng hợp và các nhiệm vụ được giao

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trực tiếp của UBND tỉnh, các đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh, với sự quyết tâm và nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh đã đoàn kết, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc công tác tham mưu, tổng hợp và các nhiệm vụ được giao.

 Xác định công tác tham mưu, tổng hợp là nhiệm vụ trọng tâm, Văn phòng UBND tỉnh đã luôn chú trọng đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phát huy năng lực, tính chủ động, sáng tạo của mỗi cán bộ, công chức nhm nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp; tập trung tham mưu cho UBND tỉnh đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành theo hướng hiệu quả, sâu sát, quyết liệt, hướng về cơ sở, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.

Tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng UBND tỉnh
chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tống Quang Thìn
tại hội nghị tổng kết công tác văn phòng năm 2021

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì xây dựng, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỷ 2021-2026, là cơ sở để các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan nghiên cứu, tham mưu, xử lý công việc hằng ngày đảm bảo tính nghiêm túc trong thực thi công vụ và chấp hành ý kiến chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh một cách chặt chẽ, trách nhiệm và hiệu quả nhất.

Văn phòng chủ động xây dựng và tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chương trình công tác năm 2021 của UBND tỉnh, với 06 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 168 nhiệm vụ cụ thể theo từng lĩnh vực, xuyên suốt theo từng quý được phân theo ngành lĩnh vực, giao thực hiện đến từng cơ quan, đơn vị chủ trì và có thời hạn cụ thể; phân công nhiệm vụ cụ th cho từng đng chí lãnh đạo Văn phòng, từng phòng, ban, bộ phận và từng cán bộ, chuyên viên theo đúng chức trách nhiệm vụ; tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; triển khai có hiệu quả Chương trình công tác toàn khoá của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhất là việc ban hành các Nghị quyết đảm bảo tiến độ và chất lượng; đồng thời tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các giải pháp khắc phục khó khăn, tạo chuyển biến tích cực, hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành. Chuẩn bị tốt nội dung, chương trình, tài liệu phục vụ các hội nghị của Tỉnh ủy, các kỳ họp cùa HĐND và UBND tỉnh...; tham mưu, phục vụ UBND tỉnh tổ chức nhiều hội nghị chuyên đề, trực tiếp chỉ đạo, giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc nhiều ngành, nhiều lĩnh vực nổi bật là công tác tham mưu cho UBND tỉnh, y ban Bầu cử tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công, đảm bảo kết quả, an toàn, đúng quy định. Ngày bầu cử thực sự trờ thành ngày hội toàn dân, với tỷ lệ cử tri đi bầu cao, đạt 99,57%, đạt tỷ lệ cao nhất trong các cuộc bầu cử của tỉnh từ trước đến nay; tích cực, chủ động tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành chủ động, quyết liệt, kịp thời thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm kiểm soát tốt công tác phòng, chng dịch trên địa bàn, từng bước nâng cao năng lực hệ thống y tế, triển khai thực hiện các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên cơ s thực hiện Nghị quyết sổ 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế, các bộ, ngành trung ương; tổ chức tiêm phòng vắc xin phòng dịch Covid -19 trên toàn địa bàn tỉnh, nâng độ bao phủ vắc- xin đối với người trên 18 tuổi đạt gần 100%; triển khai đồng bộ các chính sách, biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; đảm bảo công tác an sinh xã hội đối với các đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh; tổ chức đón công dân Ninh Bình từ thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam trở về địa phương an toàn, chu đáo; huy động lực lượng, phương tiện, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện lưu thông về từ vùng có dịch; tổ chức tốt các hoạt động dẫn đoàn, cung cấp lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men cho người dân các tỉnh khác đi qua tỉnh Ninh Bình để về quê an toàn.

Trước tác động rất nghiêm trọng của dịch bệnh, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức cho phát triển kinh tế, Văn phòng đã tập trung tham mưu cho UBND tỉnh xác định đúng trọng tâm, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh,đảm bảo an sinh xã hội. Do vậy, tỉnh Ninh Bình đã cơ bản hoàn thành được mục tiêu kép “vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế xã hội”.

Năm 2021, kinh tế từng bước phục hồi trong trạng thái bình thường mới, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 5,71%; có 12/15 chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra; thu ngân sách đạt kế hoạch và chuyển biến tích cực về cơ cấu số thu, là tỉnh tự cân đối ngân sách vào năm 2022.

Đặc biệt, trong năm, Văn phòng đã tham mưu cho UBND tỉnh đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyên s. Trong đó, tập trung tham mưu triển khai các giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát TTHC; triển khai thực hiện việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Triển khai xây dựng và đưa vào khai thác, vận hành một số hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh. Duy trì và đẩy mạnh hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh nâng cao chất lượng tin bài, đổi mới giao diện, kịp thời phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin của người dân và doanh nghiệp.

Thực hiện chủ đề công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Văn phòng đã ban hành Kế hoạch số 28/KH-VPUBND ngày 31/3/2021 và triển khai tới các đơn vị trực thuộc, nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Xác định đây là mt trong nhưng nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong năm 2021, Văn phòng UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt các tập thể, cá nhân trong cơ quan thực hiện nghiêm cac quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức văn hóa công vụ. Qua đó, các phòng, ban, trung tâm chủ động đề ra các giải pháp cụ thể, phù hợp nhm mang lại hiệu quả, chất lượng cao nhất.

Năm 2021, Văn phòng tham gia làm Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, giám sát về công tác cải cách hành chính và kim soát thủ tục hành chính đối với các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh; đưa ra một số kiến nghị, tham mưu đề xuất nhm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, khc phục ngay những khó khăn, hạn chế tại các đơn vị được kiểm tra.

Trong năm 2021, Văn phòng đã tiếp nhận, xử lý trên 41.100 văn bản của Trung ương, các ngành, địa phương, t chức và công dân gửi đến. Đồng thời, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành hơn 11.500 văn bản các loại, phục vụ kịp thời, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, của Chủ tịch UBND tỉnh. Năm 2021 cơ bản không còn tình trạng sót việc, tồn việc. Bên cạn đó, Văn phòng cũng nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. 

 Với những thành tích đã đạt được, năm 2021, Văn phòng UBND tỉnh được Thủ tướng Chính phủ cờ thi đua xuất sắc 

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021-2025 trong trạng thái bình thường mới, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng then cht của cơ quan; chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, tham mưu cho Ban Cán sự Đảng ban hành các Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo công tác năm 2022. Chủ động xây dựng, t chức thực hiện các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch, kết luận của Tỉnh ủy và các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của HĐND, UBND tỉnh theo quy định. Tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội của tỉnh trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, Văn phòng sẽ tiếp tục thực hiện các nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của UBND tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID... đảm bảo an toàn và trách nhiệm cao nhất đối với cá nhân và cộng đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trong cơ quan Văn phòng; tập trung thực hiện chủ đề công tác năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính.

Cổng TTĐT tỉnh


 

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH