Số hiệu Văn bản

 Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

58/NQ-UBBC 31/5/2021  Nghị quyết Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
148-CV/ĐUK  07/5/2021

Về việc đẩy mạnh tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

07-HD/BTG&DV  07/5/2021 

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

37/QĐ-UBBC  05/5/2021

Quyết định về việc thành lập các Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026

36/KH-UBBC 05/5/2021 

Kế hoạch về việc kiểm tra công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026

35/NQ-UBBC  28/4/2021 

 Nghị quyết về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử tại tỉnh Ninh Bình 

10/QĐ-UBBC 02/3/2021

Quyết định về việc ấn định và công bố số đơn bị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu cử của mỗi đơn vị bầu cử

17-KH/ĐUK 

04/3/2021

Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội  khoá XV  và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 
206/KH-SVHTT 23/02/2021 

Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV  và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 

09/QĐ-UBBC 19/02/2021 

Quyết định về việc thành lập Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền phục vụ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026

08/QĐ-UBBC  19/02/2021 

Quyết định về việc thành lập Tiểu ban Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo phục vụ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026 

  07/QĐ-UBBC   19/02/2021

Quyết định về việc thành lập Tiểu ban nhân sự phục vụ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026 

06/QĐ-UBBC   19/02/2021

Quyết định về việc thành lập Tiểu ban An ninh chính trị, trât tự an toàn xã hội và y tế phục vụ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026

 04/TB-UBBC  09/02/2021 

Thông báo về việc phân công nhiệm vụ thành viên Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021-2026

11-KH/TU  09/02/2021 

Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

17/KH-UBBC 04/02/2021 

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 

01/CT-UBND  22/01/2021 

Chỉ thị về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội  khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 

 169-HD/BTGTW 20/01/2021 

Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội  khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

36-HD/BTCTW  20/01/2021 

Hướng dẫn Công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

 41/NQ-HĐBCQG 18/01/2021 

Nghị quyết hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN 15/01/2021 

Nghị quyết liên tịch hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

01/2021/TT-BNV  11/01/2021 

Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026