CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TIN
1
Ngày bắt đầu: 27/07/2021
Ngày kết thúc: 27/08/2021
Lượt xem:0
2
Ngày bắt đầu: 14/07/2021
Ngày kết thúc: 14/08/2021
Lượt xem:4
3
Ngày bắt đầu: 01/07/2021
Ngày kết thúc: 01/08/2021
Lượt xem:9
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
1
Ngày bắt đầu: 24/05/2021
Ngày kết thúc: 24/07/2021
Lượt xem:40
2
Ngày bắt đầu: 13/07/2021
Ngày kết thúc: 20/07/2021
Lượt xem:7
3
Ngày bắt đầu: 18/06/2021
Ngày kết thúc: 18/07/2021
Lượt xem:13
4
Ngày bắt đầu: 14/06/2021
Ngày kết thúc: 14/07/2021
Lượt xem:19
5
Ngày bắt đầu: 14/06/2021
Ngày kết thúc: 14/07/2021
Lượt xem:45
6
Ngày bắt đầu: 10/06/2021
Ngày kết thúc: 10/07/2021
Lượt xem:13
7
Ngày bắt đầu: 07/06/2021
Ngày kết thúc: 07/07/2021
Lượt xem:10
8
Ngày bắt đầu: 04/06/2021
Ngày kết thúc: 04/07/2021
Lượt xem:107
9
Ngày bắt đầu: 01/06/2021
Ngày kết thúc: 01/07/2021
Lượt xem:74
10
Ngày bắt đầu: 27/05/2021
Ngày kết thúc: 26/06/2021
Lượt xem:40
11
Ngày bắt đầu: 27/05/2021
Ngày kết thúc: 26/06/2021
Lượt xem:42
12
Ngày bắt đầu: 19/05/2021
Ngày kết thúc: 18/06/2021
Lượt xem:14
13
Ngày bắt đầu: 18/05/2021
Ngày kết thúc: 17/06/2021
Lượt xem:30
14
Ngày bắt đầu: 12/05/2021
Ngày kết thúc: 11/06/2021
Lượt xem:39
15
Ngày bắt đầu: 07/05/2021
Ngày kết thúc: 07/06/2021
Lượt xem:39
16
Ngày bắt đầu: 07/05/2021
Ngày kết thúc: 06/06/2021
Lượt xem:44
17
Ngày bắt đầu: 29/04/2021
Ngày kết thúc: 30/05/2021
Lượt xem:20
18
Ngày bắt đầu: 29/04/2021
Ngày kết thúc: 29/05/2021
Lượt xem:27
19
Ngày bắt đầu: 10/05/2021
Ngày kết thúc: 25/05/2021
Lượt xem:25
20
Ngày bắt đầu: 26/04/2021
Ngày kết thúc: 25/05/2021
Lượt xem:21
21
Ngày bắt đầu: 07/05/2021
Ngày kết thúc: 22/05/2021
Lượt xem:44
22
Ngày bắt đầu: 15/04/2021
Ngày kết thúc: 14/05/2021
Lượt xem:21
23
Ngày bắt đầu: 24/03/2021
Ngày kết thúc: 23/04/2021
Lượt xem:35
24
Ngày bắt đầu: 15/03/2021
Ngày kết thúc: 14/04/2021
Lượt xem:41
25
Ngày bắt đầu: 15/03/2021
Ngày kết thúc: 14/04/2021
Lượt xem:217
26
Ngày bắt đầu: 12/03/2021
Ngày kết thúc: 11/04/2021
Lượt xem:41
27
Ngày bắt đầu: 10/03/2021
Ngày kết thúc: 09/04/2021
Lượt xem:39
28
Ngày bắt đầu: 08/02/2021
Ngày kết thúc: 08/03/2021
Lượt xem:38
29
Ngày bắt đầu: 05/02/2021
Ngày kết thúc: 05/03/2021
Lượt xem:61
30
Ngày bắt đầu: 07/01/2021
Ngày kết thúc: 21/02/2021
Lượt xem:48
31
Ngày bắt đầu: 11/01/2021
Ngày kết thúc: 10/02/2021
Lượt xem:53
32
Ngày bắt đầu: 04/01/2021
Ngày kết thúc: 03/02/2021
Lượt xem:48
33
Ngày bắt đầu: 19/01/2021
Ngày kết thúc: 02/02/2021
Lượt xem:79
34
Ngày bắt đầu: 25/12/2020
Ngày kết thúc: 24/01/2021
Lượt xem:51
35
Ngày bắt đầu: 11/12/2020
Ngày kết thúc: 10/01/2021
Lượt xem:54
36
Ngày bắt đầu: 22/12/2020
Ngày kết thúc: 28/12/2020
Lượt xem:50
37
Ngày bắt đầu: 11/11/2020
Ngày kết thúc: 10/12/2020
Lượt xem:358
38
Ngày bắt đầu: 09/11/2020
Ngày kết thúc: 08/12/2020
Lượt xem:327
39
Ngày bắt đầu: 06/11/2020
Ngày kết thúc: 05/12/2020
Lượt xem:280
40
Ngày bắt đầu: 29/10/2020
Ngày kết thúc: 28/11/2020
Lượt xem:66
41
Ngày bắt đầu: 27/10/2020
Ngày kết thúc: 26/11/2020
Lượt xem:61
42
Ngày bắt đầu: 20/10/2020
Ngày kết thúc: 20/11/2020
Lượt xem:52
43
Ngày bắt đầu: 19/10/2020
Ngày kết thúc: 18/11/2020
Lượt xem:55
44
Ngày bắt đầu: 16/10/2020
Ngày kết thúc: 15/11/2020
Lượt xem:81
45
Ngày bắt đầu: 05/10/2020
Ngày kết thúc: 04/11/2020
Lượt xem:126
46
Ngày bắt đầu: 29/09/2020
Ngày kết thúc: 28/10/2020
Lượt xem:129
47
Ngày bắt đầu: 23/09/2020
Ngày kết thúc: 23/10/2020
Lượt xem:127
48
Ngày bắt đầu: 08/09/2020
Ngày kết thúc: 07/10/2020
Lượt xem:144
49
Ngày bắt đầu: 04/09/2020
Ngày kết thúc: 03/10/2020
Lượt xem:202
50
Ngày bắt đầu: 01/09/2020
Ngày kết thúc: 30/09/2020
Lượt xem:167
12