CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TIN
1
Ngày bắt đầu: 16/05/2022
Ngày kết thúc: 16/06/2022
Lượt xem:0
2
Ngày bắt đầu: 13/05/2022
Ngày kết thúc: 13/06/2022
Lượt xem:2
3
Ngày bắt đầu: 11/05/2022
Ngày kết thúc: 11/06/2022
Lượt xem:1
4
Ngày bắt đầu: 10/05/2022
Ngày kết thúc: 10/06/2022
Lượt xem:23
5
Ngày bắt đầu: 09/05/2022
Ngày kết thúc: 09/06/2022
Lượt xem:10
6
Ngày bắt đầu: 27/04/2022
Ngày kết thúc: 27/05/2022
Lượt xem:3
7
Ngày bắt đầu: 21/04/2022
Ngày kết thúc: 21/05/2022
Lượt xem:5
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
1
Ngày bắt đầu: 31/03/2022
Ngày kết thúc: 30/04/2022
Lượt xem:13
2
Ngày bắt đầu: 08/02/2022
Ngày kết thúc: 08/04/2022
Lượt xem:20
3
Ngày bắt đầu: 02/03/2022
Ngày kết thúc: 02/04/2022
Lượt xem:28
4
Ngày bắt đầu: 01/03/2022
Ngày kết thúc: 31/03/2022
Lượt xem:23
5
Ngày bắt đầu: 28/02/2022
Ngày kết thúc: 28/03/2022
Lượt xem:16
6
Ngày bắt đầu: 28/02/2022
Ngày kết thúc: 28/03/2022
Lượt xem:17
7
Ngày bắt đầu: 24/02/2022
Ngày kết thúc: 24/03/2022
Lượt xem:13
8
Ngày bắt đầu: 22/02/2022
Ngày kết thúc: 22/03/2022
Lượt xem:19
9
Ngày bắt đầu: 17/02/2022
Ngày kết thúc: 17/03/2022
Lượt xem:24
10
Ngày bắt đầu: 14/02/2022
Ngày kết thúc: 14/03/2022
Lượt xem:17
11
Ngày bắt đầu: 26/01/2022
Ngày kết thúc: 26/02/2022
Lượt xem:19
12
Ngày bắt đầu: 25/01/2022
Ngày kết thúc: 25/02/2022
Lượt xem:11
13
Ngày bắt đầu: 13/01/2022
Ngày kết thúc: 13/02/2022
Lượt xem:13
14
Ngày bắt đầu: 20/12/2021
Ngày kết thúc: 20/01/2022
Lượt xem:23
15
Ngày bắt đầu: 17/12/2021
Ngày kết thúc: 17/01/2022
Lượt xem:19
16
Ngày bắt đầu: 11/12/2021
Ngày kết thúc: 11/01/2022
Lượt xem:17
17
Ngày bắt đầu: 11/12/2021
Ngày kết thúc: 11/01/2022
Lượt xem:11
18
Ngày bắt đầu: 02/12/2021
Ngày kết thúc: 02/01/2022
Lượt xem:31
19
Ngày bắt đầu: 22/11/2021
Ngày kết thúc: 22/12/2021
Lượt xem:31
20
Ngày bắt đầu: 19/11/2021
Ngày kết thúc: 19/12/2021
Lượt xem:33
21
Ngày bắt đầu: 17/11/2021
Ngày kết thúc: 17/12/2021
Lượt xem:27
22
Ngày bắt đầu: 03/11/2021
Ngày kết thúc: 03/12/2021
Lượt xem:58
23
Ngày bắt đầu: 03/11/2021
Ngày kết thúc: 03/12/2021
Lượt xem:47
24
Ngày bắt đầu: 28/10/2021
Ngày kết thúc: 28/11/2021
Lượt xem:49
25
Ngày bắt đầu: 28/10/2021
Ngày kết thúc: 28/11/2021
Lượt xem:50
26
Ngày bắt đầu: 28/10/2021
Ngày kết thúc: 28/11/2021
Lượt xem:47
27
Ngày bắt đầu: 26/10/2021
Ngày kết thúc: 26/11/2021
Lượt xem:46
28
Ngày bắt đầu: 25/10/2021
Ngày kết thúc: 25/11/2021
Lượt xem:52
29
Ngày bắt đầu: 25/10/2021
Ngày kết thúc: 25/11/2021
Lượt xem:68
30
Ngày bắt đầu: 25/10/2021
Ngày kết thúc: 25/11/2021
Lượt xem:54
31
Ngày bắt đầu: 21/10/2021
Ngày kết thúc: 21/11/2021
Lượt xem:50
32
Ngày bắt đầu: 21/10/2021
Ngày kết thúc: 21/11/2021
Lượt xem:54
33
Ngày bắt đầu: 21/10/2021
Ngày kết thúc: 21/11/2021
Lượt xem:54
34
Ngày bắt đầu: 18/10/2021
Ngày kết thúc: 18/11/2021
Lượt xem:67
35
Ngày bắt đầu: 14/10/2021
Ngày kết thúc: 14/11/2021
Lượt xem:66
36
Ngày bắt đầu: 13/10/2021
Ngày kết thúc: 13/11/2021
Lượt xem:54
37
Ngày bắt đầu: 11/10/2021
Ngày kết thúc: 11/11/2021
Lượt xem:36
38
Ngày bắt đầu: 07/10/2021
Ngày kết thúc: 07/11/2021
Lượt xem:69
39
Ngày bắt đầu: 07/10/2021
Ngày kết thúc: 07/11/2021
Lượt xem:56
40
Ngày bắt đầu: 28/09/2021
Ngày kết thúc: 28/10/2021
Lượt xem:70
41
Ngày bắt đầu: 21/09/2021
Ngày kết thúc: 21/10/2021
Lượt xem:68
42
Ngày bắt đầu: 17/09/2021
Ngày kết thúc: 17/10/2021
Lượt xem:61
43
Ngày bắt đầu: 14/09/2021
Ngày kết thúc: 14/10/2021
Lượt xem:52
44
Ngày bắt đầu: 14/09/2021
Ngày kết thúc: 14/10/2021
Lượt xem:84
45
Ngày bắt đầu: 13/09/2021
Ngày kết thúc: 13/10/2021
Lượt xem:85
46
Ngày bắt đầu: 09/09/2021
Ngày kết thúc: 09/10/2021
Lượt xem:53
47
Ngày bắt đầu: 07/09/2021
Ngày kết thúc: 07/10/2021
Lượt xem:46
48
Ngày bắt đầu: 27/08/2021
Ngày kết thúc: 27/09/2021
Lượt xem:57
49
Ngày bắt đầu: 23/08/2021
Ngày kết thúc: 23/09/2021
Lượt xem:68
50
Ngày bắt đầu: 20/08/2021
Ngày kết thúc: 20/09/2021
Lượt xem:62
123