CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TIN
1
Ngày bắt đầu: 12/05/2021
Ngày kết thúc: 11/06/2021
Lượt xem:5
2
Ngày bắt đầu: 07/05/2021
Ngày kết thúc: 07/06/2021
Lượt xem:10
3
Ngày bắt đầu: 07/05/2021
Ngày kết thúc: 06/06/2021
Lượt xem:7
4
Ngày bắt đầu: 29/04/2021
Ngày kết thúc: 30/05/2021
Lượt xem:2
5
Ngày bắt đầu: 29/04/2021
Ngày kết thúc: 29/05/2021
Lượt xem:2
6
Ngày bắt đầu: 10/05/2021
Ngày kết thúc: 25/05/2021
Lượt xem:2
7
Ngày bắt đầu: 26/04/2021
Ngày kết thúc: 25/05/2021
Lượt xem:5
8
Ngày bắt đầu: 07/05/2021
Ngày kết thúc: 22/05/2021
Lượt xem:4
9
Ngày bắt đầu: 15/04/2021
Ngày kết thúc: 14/05/2021
Lượt xem:6
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
1
Ngày bắt đầu: 24/03/2021
Ngày kết thúc: 23/04/2021
Lượt xem:23
2
Ngày bắt đầu: 15/03/2021
Ngày kết thúc: 14/04/2021
Lượt xem:29
3
Ngày bắt đầu: 15/03/2021
Ngày kết thúc: 14/04/2021
Lượt xem:205
4
Ngày bắt đầu: 12/03/2021
Ngày kết thúc: 11/04/2021
Lượt xem:30
5
Ngày bắt đầu: 10/03/2021
Ngày kết thúc: 09/04/2021
Lượt xem:28
6
Ngày bắt đầu: 08/02/2021
Ngày kết thúc: 08/03/2021
Lượt xem:25
7
Ngày bắt đầu: 05/02/2021
Ngày kết thúc: 05/03/2021
Lượt xem:51
8
Ngày bắt đầu: 07/01/2021
Ngày kết thúc: 21/02/2021
Lượt xem:36
9
Ngày bắt đầu: 11/01/2021
Ngày kết thúc: 10/02/2021
Lượt xem:42
10
Ngày bắt đầu: 04/01/2021
Ngày kết thúc: 03/02/2021
Lượt xem:37
11
Ngày bắt đầu: 19/01/2021
Ngày kết thúc: 02/02/2021
Lượt xem:65
12
Ngày bắt đầu: 25/12/2020
Ngày kết thúc: 24/01/2021
Lượt xem:40
13
Ngày bắt đầu: 11/12/2020
Ngày kết thúc: 10/01/2021
Lượt xem:43
14
Ngày bắt đầu: 22/12/2020
Ngày kết thúc: 28/12/2020
Lượt xem:38
15
Ngày bắt đầu: 11/11/2020
Ngày kết thúc: 10/12/2020
Lượt xem:346
16
Ngày bắt đầu: 09/11/2020
Ngày kết thúc: 08/12/2020
Lượt xem:316
17
Ngày bắt đầu: 06/11/2020
Ngày kết thúc: 05/12/2020
Lượt xem:264
18
Ngày bắt đầu: 29/10/2020
Ngày kết thúc: 28/11/2020
Lượt xem:54
19
Ngày bắt đầu: 27/10/2020
Ngày kết thúc: 26/11/2020
Lượt xem:47
20
Ngày bắt đầu: 20/10/2020
Ngày kết thúc: 20/11/2020
Lượt xem:42
21
Ngày bắt đầu: 19/10/2020
Ngày kết thúc: 18/11/2020
Lượt xem:43
22
Ngày bắt đầu: 16/10/2020
Ngày kết thúc: 15/11/2020
Lượt xem:70
23
Ngày bắt đầu: 05/10/2020
Ngày kết thúc: 04/11/2020
Lượt xem:112
24
Ngày bắt đầu: 29/09/2020
Ngày kết thúc: 28/10/2020
Lượt xem:117
25
Ngày bắt đầu: 23/09/2020
Ngày kết thúc: 23/10/2020
Lượt xem:115
26
Ngày bắt đầu: 08/09/2020
Ngày kết thúc: 07/10/2020
Lượt xem:132
27
Ngày bắt đầu: 04/09/2020
Ngày kết thúc: 03/10/2020
Lượt xem:191
28
Ngày bắt đầu: 01/09/2020
Ngày kết thúc: 30/09/2020
Lượt xem:154
29
Ngày bắt đầu: 12/08/2020
Ngày kết thúc: 11/09/2020
Lượt xem:133
30
Ngày bắt đầu: 10/08/2020
Ngày kết thúc: 09/09/2020
Lượt xem:144
31
Ngày bắt đầu: 07/08/2020
Ngày kết thúc: 06/09/2020
Lượt xem:136
32
Ngày bắt đầu: 07/08/2020
Ngày kết thúc: 06/09/2020
Lượt xem:119
33
Ngày bắt đầu: 04/08/2020
Ngày kết thúc: 04/09/2020
Lượt xem:122
34
Ngày bắt đầu: 12/08/2020
Ngày kết thúc: 01/09/2020
Lượt xem:120
35
Ngày bắt đầu: 23/07/2020
Ngày kết thúc: 22/08/2020
Lượt xem:128
36
Ngày bắt đầu: 16/07/2020
Ngày kết thúc: 15/08/2020
Lượt xem:141
37
Ngày bắt đầu: 16/07/2020
Ngày kết thúc: 15/08/2020
Lượt xem:155
38
Ngày bắt đầu: 09/07/2020
Ngày kết thúc: 08/08/2020
Lượt xem:126
39
Ngày bắt đầu: 26/06/2020
Ngày kết thúc: 25/07/2020
Lượt xem:213
40
Ngày bắt đầu: 08/06/2020
Ngày kết thúc: 07/07/2020
Lượt xem:129
41
Ngày bắt đầu: 08/06/2020
Ngày kết thúc: 07/07/2020
Lượt xem:140
42
Ngày bắt đầu: 03/06/2020
Ngày kết thúc: 02/07/2020
Lượt xem:109
43
Ngày bắt đầu: 03/06/2020
Ngày kết thúc: 02/07/2020
Lượt xem:120
44
Ngày bắt đầu: 31/05/2020
Ngày kết thúc: 30/06/2020
Lượt xem:118
45
Ngày bắt đầu: 29/05/2020
Ngày kết thúc: 28/06/2020
Lượt xem:198
46
Ngày bắt đầu: 25/05/2020
Ngày kết thúc: 25/06/2020
Lượt xem:115
47
Ngày bắt đầu: 22/05/2020
Ngày kết thúc: 21/06/2020
Lượt xem:156
48
Ngày bắt đầu: 11/05/2020
Ngày kết thúc: 10/06/2020
Lượt xem:149