CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TIN
1
Ngày bắt đầu: 04/08/2022
Ngày kết thúc: 04/09/2022
Lượt xem:1
2
Ngày bắt đầu: 29/07/2022
Ngày kết thúc: 29/08/2022
Lượt xem:9
3
Ngày bắt đầu: 26/07/2022
Ngày kết thúc: 26/08/2022
Lượt xem:9
4
Ngày bắt đầu: 22/07/2022
Ngày kết thúc: 22/08/2022
Lượt xem:12
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
1
Ngày bắt đầu: 07/07/2022
Ngày kết thúc: 07/08/2022
Lượt xem:22
2
Ngày bắt đầu: 20/06/2022
Ngày kết thúc: 20/07/2022
Lượt xem:18
3
Ngày bắt đầu: 17/06/2022
Ngày kết thúc: 17/07/2022
Lượt xem:37
4
Ngày bắt đầu: 16/06/2022
Ngày kết thúc: 16/07/2022
Lượt xem:22
5
Ngày bắt đầu: 15/06/2022
Ngày kết thúc: 15/07/2022
Lượt xem:12
6
Ngày bắt đầu: 13/06/2022
Ngày kết thúc: 13/07/2022
Lượt xem:18
7
Ngày bắt đầu: 09/06/2022
Ngày kết thúc: 09/07/2022
Lượt xem:18
8
Ngày bắt đầu: 03/06/2022
Ngày kết thúc: 03/07/2022
Lượt xem:15
9
Ngày bắt đầu: 24/05/2022
Ngày kết thúc: 24/06/2022
Lượt xem:26
10
Ngày bắt đầu: 23/05/2022
Ngày kết thúc: 23/06/2022
Lượt xem:30
11
Ngày bắt đầu: 16/05/2022
Ngày kết thúc: 16/06/2022
Lượt xem:63
12
Ngày bắt đầu: 13/05/2022
Ngày kết thúc: 13/06/2022
Lượt xem:25
13
Ngày bắt đầu: 11/05/2022
Ngày kết thúc: 11/06/2022
Lượt xem:24
14
Ngày bắt đầu: 10/05/2022
Ngày kết thúc: 10/06/2022
Lượt xem:72
15
Ngày bắt đầu: 09/05/2022
Ngày kết thúc: 09/06/2022
Lượt xem:52
16
Ngày bắt đầu: 27/04/2022
Ngày kết thúc: 27/05/2022
Lượt xem:18
17
Ngày bắt đầu: 21/04/2022
Ngày kết thúc: 21/05/2022
Lượt xem:16
18
Ngày bắt đầu: 31/03/2022
Ngày kết thúc: 30/04/2022
Lượt xem:25
19
Ngày bắt đầu: 08/02/2022
Ngày kết thúc: 08/04/2022
Lượt xem:28
20
Ngày bắt đầu: 02/03/2022
Ngày kết thúc: 02/04/2022
Lượt xem:43
21
Ngày bắt đầu: 01/03/2022
Ngày kết thúc: 31/03/2022
Lượt xem:36
22
Ngày bắt đầu: 28/02/2022
Ngày kết thúc: 28/03/2022
Lượt xem:30
23
Ngày bắt đầu: 28/02/2022
Ngày kết thúc: 28/03/2022
Lượt xem:26
24
Ngày bắt đầu: 24/02/2022
Ngày kết thúc: 24/03/2022
Lượt xem:22
25
Ngày bắt đầu: 22/02/2022
Ngày kết thúc: 22/03/2022
Lượt xem:26
26
Ngày bắt đầu: 17/02/2022
Ngày kết thúc: 17/03/2022
Lượt xem:32
27
Ngày bắt đầu: 14/02/2022
Ngày kết thúc: 14/03/2022
Lượt xem:35
28
Ngày bắt đầu: 26/01/2022
Ngày kết thúc: 26/02/2022
Lượt xem:29
29
Ngày bắt đầu: 25/01/2022
Ngày kết thúc: 25/02/2022
Lượt xem:19
30
Ngày bắt đầu: 13/01/2022
Ngày kết thúc: 13/02/2022
Lượt xem:22
31
Ngày bắt đầu: 20/12/2021
Ngày kết thúc: 20/01/2022
Lượt xem:30
32
Ngày bắt đầu: 17/12/2021
Ngày kết thúc: 17/01/2022
Lượt xem:26
33
Ngày bắt đầu: 11/12/2021
Ngày kết thúc: 11/01/2022
Lượt xem:29
34
Ngày bắt đầu: 11/12/2021
Ngày kết thúc: 11/01/2022
Lượt xem:19
35
Ngày bắt đầu: 02/12/2021
Ngày kết thúc: 02/01/2022
Lượt xem:37
36
Ngày bắt đầu: 22/11/2021
Ngày kết thúc: 22/12/2021
Lượt xem:42
37
Ngày bắt đầu: 19/11/2021
Ngày kết thúc: 19/12/2021
Lượt xem:39
38
Ngày bắt đầu: 17/11/2021
Ngày kết thúc: 17/12/2021
Lượt xem:35
39
Ngày bắt đầu: 03/11/2021
Ngày kết thúc: 03/12/2021
Lượt xem:68
40
Ngày bắt đầu: 03/11/2021
Ngày kết thúc: 03/12/2021
Lượt xem:56
41
Ngày bắt đầu: 28/10/2021
Ngày kết thúc: 28/11/2021
Lượt xem:55
42
Ngày bắt đầu: 28/10/2021
Ngày kết thúc: 28/11/2021
Lượt xem:59
43
Ngày bắt đầu: 28/10/2021
Ngày kết thúc: 28/11/2021
Lượt xem:53
44
Ngày bắt đầu: 26/10/2021
Ngày kết thúc: 26/11/2021
Lượt xem:53
45
Ngày bắt đầu: 25/10/2021
Ngày kết thúc: 25/11/2021
Lượt xem:82
46
Ngày bắt đầu: 25/10/2021
Ngày kết thúc: 25/11/2021
Lượt xem:79
47
Ngày bắt đầu: 25/10/2021
Ngày kết thúc: 25/11/2021
Lượt xem:60
48
Ngày bắt đầu: 21/10/2021
Ngày kết thúc: 21/11/2021
Lượt xem:58
49
Ngày bắt đầu: 21/10/2021
Ngày kết thúc: 21/11/2021
Lượt xem:58
50
Ngày bắt đầu: 21/10/2021
Ngày kết thúc: 21/11/2021
Lượt xem:59
123