TIỂU SỬ TÓM TẮT ĐỒNG CHÍ  TRẦN SONG TÙNG
 PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

 Họ và tên:

TRẦN SONG TÙNG

Năm sinh:

07/10/1973             

Quê quán:

Xã Gia Phong, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình             

Chức vụ:

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Trình độ chuyên môn:        

Thạc sĩ Kinh tế

Trình độ chính trị:

Cử nhân
Địa chỉ mail  tungts@ninhbinh.gov.vn
Số điện thoại 02293.872634

*Lĩnh vực phụ trách:   

a)      Phụ trách các lĩnh vực: tài chính (trừ công việc Chủ tịch trực tiếp phụ trách), ngân hàng, kho bạc, thuế, hải quan, nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới, du lịch, quản lý thị trường; công tác đổi mới doanh nghiệp Nhà nước, kinh tế tập thể; công tác đấu giá, bán, khoán, giao, cho thuê tài sản, cho thuê quyền sử dụng đất. Theo dõi, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh và giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách; giữ mối liên hệ với các tổ chức chính trị - xã hội và các Ban xây dựng Đảng.

b)      Làm Chủ tịch Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo theo lĩnh vực phụ trách.

c)      Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và địa phương:

-       Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Du lịch, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan Hà Nam Ninh, Cục Quản lý thị trường, Cục Thi hành án dân sự, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi tỉnh, Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Ninh Bình, Công ty TNHH MTV Bình Minh, Công ty cổ phần Nước sạch và Vệ sinh Nông thôn tỉnh Ninh Bình, Công ty cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị thành phố Ninh Bình, Công ty cổ phần Môi trường đô thị Tam Điệp;

-       Thành phố Tam Điệp và huyện Hoa Lư.

d)      Giải quyết các công việc cụ thể khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công, ủy quyền.