ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

 

  Liên lạc:

- Địa chỉ: Trụ sở Liên Cơ quan Tỉnh ủyĐường Đinh Điền - Phường Đông Thành - TP. Ninh Bình- Tỉnh Ninh Bình

-Điện thoại/Fax: (0229) 3890090
- Email: vanthu_ubkt

   


I. BAN LÃNH ĐẠO • Chủ nhiệm Tô Văn Từ
  • Sinh ngày: 15/8/1966
  
• Quê quán: Xã Khánh Vân, Yên Khánh, Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Kinh tế
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0913.292.208
  • Phó Chủ nhiệm Thường trực:  Nguyễn Thị Nhung
  • Sinh ngày:
  • Quê quán:
  • Trình độ chuyên môn:
  • Trình độ lý luận chính trị:
  • Điện thoại:

 
 
  • Phó Chủ nhiệm Nguyễn Ngọc Lời
  • Sinh ngày: 03/11/1962 
  
• Quê quán: Xã Liên Sơn, Gia Viễn, Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế; Cử nhân Luật
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0915.430.726
 

 
 
  • Phó Chủ nhiệm Phạm Văn Lương
  • Sinh ngày: 29/3/1967
  
• Quê quán: Xã Yên Nhân, Yên Mô, Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật,  Đại học Kiểm tra
  • Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
  • Điện thoại: 0915.195.519
 
   
Dữ liệu đang cập nhật

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp 3. Phòng Nghiệp vụ II
2. Phòng Nghiệp vụ I 4. Phòng Nghiệp vụ III 

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
1. Kiếm tra đảng viên, kế cả cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên và trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên.
2. Kiếm tra tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các nguyên tắc tổ chức của Đảng; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.
3. Giám sát cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ diện cấp ủy cùng cấp quản lý và tố chức đảng cấp dưới về việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, nghị quyết của cấp ủy và đạo đức lối sổng theo quv định của ban Chấp hành Trung ương.
4. Xem xét, kết luận những trường hợp vi phạm kỷ luật, quyết định hoặc đề nghị cấp ủy thi hành kỷ luật.
5. Giải quyết tố cáo đối với tố chức đảng và đảng viên; giải quyết khiếu nại về kỷ luật đảng.
6. Kiếm tra tài chính của cấp ủy cấp dưới và của cơ quan tài chính cấp ủy cùng cấp.

IV. THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO

1. Đồng chí: Tô Văn Từ, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thủ trưởng Cơ quan UBKT Tỉnh uỷ

Phụ trách chung về tổ chức, hoạt động của UBKT Tỉnh uỷ, Cơ quan UBKT Tỉnh ủy và trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức, cán bộ; công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến UBKT Tỉnh ủy. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy toàn bộ các hoạt động của UBKT Tỉnh ủy và Cơ quan UBKT Tỉnh ủy

2. Đồng chí: Nguyễn Ngọc Lời, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Phó Thủ trưởng Cơ quan UBKT Tỉnh ủy

Phụ trách Phòng Nghiệp vụ I, Phòng Nghiệp vụ II của Cơ quan UBKT Tỉnh ủv và công tác kiểm tra, giám sát thuộc Đảng bộ huvện Kim Sơn, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đảng bộ huyện Yên Mô, Đảng bộ Thành phố Tam Điệp. Đảng bộ huyện Hoa Lư, Đảng bộ huyện Gia Viễn, Đảng bộ huyện Nho Quan, Đảng bộ Công an tỉnh và trực tiếp theo dõi, giám sát thường xuyên đối với các đồng chí cán bộ thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý công tác tại các tổ chức đảng và các đơn vị phụ trách. Chịu trách nhiệm trước UBKT về hoạt động của Phòng Nghiệp vụ I, Phòng Nghiệp vụ 11 và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng thuộc địa bàn được phân công phụ trách.

Trực tiếp chỉ đạo thẩm định, dự thảo văn bản nhận xét, đánh giá đối với cán bộ diện Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy quản lý thuộc địa bàn phụ trách để phục vụ việc quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyến cán bộ.

Thực hiện nhiệm vụ khác, khi được Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phân công và ký một số văn bản khi được Chủ nhiệm ủy quyền. 

3. 
Đồng chí: Phạm Văn Lương, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Phó Thủ trưởng Cơ quan UBKT Tỉnh ủy

Phụ trách công tác tập huấn, bồi dường nghiệp vụ kiếm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của UBKT Tỉnh uỷ; chỉ đạo thấm định, dự thảo văn bản nhận xét, đánh giá đối với cán bộ diện Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy quản lý thuộc địa bàn phụ trách để phục vụ việc quy hoạch, đề bạt, bố nhiệm, luân chuyển cán bộ.

Phụ trách Phòng nghiệp vụ III và công tác kiểm tra, giám sát thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh, Đảng bộ Thành phố Ninh Bình, Đảng bộ huyện Yên Khánh, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và trực tiếp theo dõi, giám sát thường xuyên đối với các đồng chí cán bộ thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý công tác tại các tổ chức đảng và các đơn vị phụ trách. Chịu trách nhiệm trước UBKT về hoạt động của Phòng Nghiệp vụ III và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng thuộc địa bàn được phân công phụ trách.

Thực hiện nhiệm vụ khác, khi được Chu nhiệm UBKT Tỉnh uỷ phân công và ký một số văn bản khi được Chủ nhiệm ủy quyền.