Tổng số thủ tục hành chính đang thực hiện trên địa bàn tỉnh là 1.869 thủ tục
Lượt xem: 272

anh tin bai

Trung tâm phục vụ hành công tỉnh Ninh Bình

Theo báo cáo của UBND tỉnh Ninh Bình, tổng số thủ tục hành chính (TTHC) đang thực hiện trên địa bàn tỉnh là 1.869 TTHC (cấp tỉnh 1.493 TTHC; cấp huyện 259 TTHC; cấp xã 117 TTHC), trong đó 100% TTHC do Trung ương quy định. Các TTHC được công khai 100% trên Cổng dịch vụ công (DVC) quốc gia và Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Bình.

Tỉnh đã hoàn thành việc rà soát làm sạch dữ liệu về TTHC thuộc thẩm quyền đã được công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC theo yêu cầu tại Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 933/QĐ-TTg ngày 06/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Từ 15/10 đến 15/11/2023, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh đã tiếp nhận 51.429 hồ sơ, trong đó: Đã giải quyết 48.793 hồ sơ (đúng hạn và trước hạn là: 48.778 hồ sơ, chiếm 99,9%; trễ hạn: 15 hồ sơ, chiếm 0,1%); đang giải quyết 2.636 hồ sơ.

Tháng 11 năm 2023, UBND tỉnh đã ban hành 06 Quyết định công bố danh mục TTHC với tổng số 136 TTHC, trong đó: 67 TTHC được sửa đổi, bổ sung và 69 TTHC bị hủy bỏ.

Tin, ảnh: CTV Trần Huyền
  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH