Thành phố Tam Điệp: nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
Lượt xem: 726
Trung tâm một cửa liên thông thành phố và bộ phận Một cửa cấp xã trên địa bàn thành phố được thành lập và kiện toàn theo đúng theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; có Quy chế hoạt động và phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Trung tâm một cửa liên thông thành phố do 01 đồng chí Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố kiêm Trưởng bộ phận và 12 cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động phụ trách theo lĩnh vực. Các cán bộ làm việc tại Trung tâm đều có trình độ từ đại học trở lên.

Bộ phận Một cửa cấp xã gồm 04 đồng chí do đồng chí Chủ tịch UBND xã làm Trưởng bộ phận, thành viên gồm: Công chức Văn phòng thống kê; công chức Tư pháp, hộ tịch; công chức Văn hóa xã hội (phụ trách LĐTB&XH) xã. Các đồng chí thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận tiếp nhận xã có trình độ, chuyên môn, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Từ khi thành lập và đi vào hoạt động đến nay, Trung tâm một cửa liên thông thành phố và bộ phận Một cửa cấp xã trên địa bàn thành phố hoạt động ngày càng hiệu quả, góp phần tích cực vào công tác cải cách hành chính.

UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 29/01/2022 về việc rà soát, đánh giá quy định thủ tục hành chính của UBND thành phố và UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố năm 2022; Kế hoạch số 20/KHUBND ngày 29/01/2022 về việc Triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Tam Điệp năm 2022; Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 30/12/2022 về việc triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị, UBND các phường, xã làm tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

UBND thành phố quán triệt, chỉ đạo các phòng, đơn vị có liên quan, UBND các phường, xã thực hiện nghiêm nội dung Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định 107/2021/NĐ-CP, ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện Thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh về quy chế văn hóa công sở.

Đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận một cửa (bao gồm cả dự phòng) thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm một cửa liên thông thành phố, BPMC xã thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận và trả kết quả trên hệ thống Dịch vụ công tỉnh, không có hiện tượng công chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, chậm trễ, không thực hiện đúng hoặc tự đặt thêm quy định. Đồng thời, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận một cửa cấp huyện, xã nghiêm túc mặc đồng phục được thống nhất theo yêu cầu tại Công văn số 674/VPUBND-PVHCC ngày 14/9/2021 của Văn phòng UBND tỉnh.

Bộ phận một cửa phường Bắc Sơn

Trong năm 2021, Trung tâm một cửa liên thông thành phố, Bộ phận một cửa tại các phường, xã đã tiếp nhận với tổng số việc là 30.887 việc, đã giải quyết 30.814 việc, đang giải quyết 73 việc; (trong đó: Thành phố tiếp nhận 3.733 việc, đã giải quyết 3.662 việc, đang giải quyết 71 việc, UBND các phường, xã tiếp nhận 27.154 việc, đã giải quyết 27.152 việc, đang giải quyết 2 việc).

Trong năm 2022, Trung tâm một cửa liên thông thành phố, Bộ phận một cửa tại các phường, xã đã tiếp nhận với tổng số việc là 20.978 việc, đã giải quyết 20.944 việc, đang giải quyết 34 việc; (trong đó: Thành phố tiếp nhận 3.528 việc, đã giải quyết 3.522 việc, đang giải quyết 06 việc, UBND các phường, xã tiếp nhận 17.450 việc, đã giải quyết 17.422 việc, đang giải quyết 28 việc).

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Trung tâm một cửa liên thông thành phố, Bộ phận một cửa tại các phường, xã đã tiếp nhận với tổng số việc là 10.013 việc, đã giải quyết 9.939 việc, đang giải quyết tiếp tục 74 việc; (trong đó: Thành phố tiếp nhận 1.883 việc, đã giải quyết 1.815 việc, đang giải quyết 68 việc; UBND các phường, xã tiếp nhận 8.130 việc, đã giải quyết 8.124 việc, đang giải quyết 6 việc). Các hồ sơ TTHC thực hiện trên Cổng dịch vụ công tỉnh cơ bản đáp ứng yêu cầu thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết.

Trung tâm một cửa liên thông thành phố và bộ phận Một cửa cấp xã trên địa bàn thành phố luôn duy trì nghiêm hệ thống Camera giám sát đảm bảo được thông suốt; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong quá trình sử dụng. bên cạnh đó, Bộ phận nhận diện thương hiệu UBND thành phố đã triển khai việc sử dụng bộ phận nhận diện thương hiệu của Bộ phận một cửa các cấp trên toàn thành phố theo quy định tại Văn bản số 32/UBND-PVHCC ngày 20/6/2022 về việc sử dụng bộ phận nhận diện thương hiệu của Bộ phận một cửa các cấp và hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh.

Việc triển khai thu phí, lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính UBND thành phố và UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố thực hiện niêm yết và thu mức phí, lệ phí áp dụng tại Trung tâm một cửa liên thông thành phố và BPMC cấp xã theo Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh. Đồng thời thành phố cũng triển khai thực hiện Nghị quyết số 96/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của HĐND tỉnh, Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 29/6/2023 của Bộ tài chính quy định một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đảm bảo theo đúng thẩm quyền quy định

CTV Trần Huyền
  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH