Thành phố Ninh Bình: Trên 80% hồ sơ công việc tại thành phố và trên 50% hồ sơ ở xã, phường được quản lý, xử lý và luân chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng
Lượt xem: 291
Từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số thành phố Ninh Bình đã tham mưu giúp UBND thành phố tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan đến công tác chuyển đổi số và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
anh tin bai

Bộ phận Một cửa Thành phố Ninh Bình

Hiện nay, 100% cán bộ công chức tại các phòng, ban, các đơn vị, UBND các xã, phường được cấp và thường xuyên sử dụng hệ thống Thư điện tử công vụ trong hoạt động công vụ, nghiệp vụ và chữ ký số. Hồ sơ Thủ tục hành chính (TTHC) được tiếp nhận và giải quyết, trả kết quả giải quyết hoàn toàn trực tuyến: Từ ngày 15/12/2022 đến ngày 15/3/2023, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thành phố tiếp nhận được 1028 hồ sơ online/1637 hồ sơ TTHC (đạt tỷ lệ 62,8%).

 Về công tác số hóa thủ tục hành chính: Đã tiến hành rà soát và xây dựng dự toán giai đoạn 2016-2015 trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt số lượng số hóa trong năm 2023 theo lộ trình tại Kế hoạch số 132/KH-UBND; Văn bản số 41/UBND-VP7 ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh.

Thành phố đã duy trì thực hiện nhập báo cáo định kỳ trên hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ đảm bảo thời gian và yêu cầu theo quy định của UBND tỉnh. Trên 80% hồ sơ công việc tại thành phố và trên 50% hồ sơ ở xã, phường được quản lý, xử lý và luân chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng. 100% số hồ sơ giải quyết TTHC được tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố đều được nhập trên hệ thống “một cửa điện tử” và áp dụng quy trình điện tử luân chuyển hồ sơ theo từng bước đã được UBND tỉnh công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC.

Tại UBND thành phố và UBND các xã phường bố trí cán bộ tiếp nhận 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp, tổ chức tại Bộ phận Một cửa. 100% TTHC đều được thực hiện tiếp nhận qua hệ thống “một cửa điện tử” và sử dụng chữ ký số tiếp nhận TTHC. Tất cả hồ sơ sau khi được tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thành phố đều được scan thành phần hồ sơ, giấy tờ và luân chuyển hoàn toàn trên môi trường điện tử đến các phòng, ban chuyên môn. Đối với bộ phận một cửa của UBND các xã, phường mới triển khai sử dụng chữ ký số tiếp nhận TTHC.

Các văn bản (trừ văn bản mật theo quy định) của cơ quan nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử, ký số theo quy định: Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 15/3/2023, tổng số Văn bản đi của UBND thành phố là 1313 văn bản, trong đó số văn bản được thực hiện dưới dạng điện tử, ký số là 1197 văn bản (đạt tỷ lệ 91,2%). Tại UBND các xã, phường tổng số Văn bản đi là 2039 văn bản, trong đó số văn bản được thực hiện dưới dạng điện tử, ký số là 2008 văn bản (đạt tỉ lệ 98,5%).  100% sử dụng biên lai điện tử đối với các TTHC phát sinh phí và lệ phí.  Các Hệ thống thông tin báo cáo trên Hệ thống báo cáo của Chính phủ và tỉnh được duy trì đảm bảo theo quy định.

Trang thông tin điện tử của thành phố, các phường, xã; các trang Fanpage Công an thành phố, Thành đoàn Ninh bình, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh và UBND các xã, phường được duy trì và hoạt động có hiệu quả phục vụ cho công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị của thành phố và tỉnh.

Thành phố đã hoàn thành việc đăng ký với tỉnh 07 xã, phường chuyển đổi số trên cả 3 lĩnh vực chính quyền số, xã hội số, kinh tế số (phường: Phúc Thành, Ninh Phong, Vân Giang, Nam Thành, Tân Thành, Đông Thành, Thanh Bình) theo Kế hoạch triển khai thực hiện mô hình Chuyển đổi số các xã, phường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (phiên bản 1.0).

Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II được duy trì và vận hành ổn định, an toàn, thông suốt, kết nối 4 cấp hành chính từ Trung ương đến cấp xã. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được duy trì thường xuyên và đảm bảo phục vụ tốt các hội nghị trực tuyến của tỉnh và thành phố. 30% hoạt động kiểm tra của các phòng, ban đơn vị, UBND các xã, phường được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.

Thành phố cũng thực hiện kiểm tra, khảo sát việc triển khai các phương thức sử dụng thông tin về cư trú phục vụ giải quyết TTHC, dịch vụ công tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc UBND thành phố và các xã, phường. Bên cạnh đó thành phố cũng tuyên truyền đến các tổ chức cá nhân tham gia chung về công tác chuyển đổi số cụ thể là thực hiện thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công của tỉnh, sử dụng CCCD gắn chíp…

Trần Huyền

  • Từ khóa :
1 2 3 4 5  ... 
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH