Nho Quan: Nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2023
Lượt xem: 617
Chủ tịch UBND huyện Nho Quan Hoàng Khắc Tiệp vừa ký ban hành văn bản số 1486/UBND - VP ngày 2/8/2023 về việc nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2023.
anh tin bai

Ảnh minh hoạ

Theo đó, UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành của huyện; UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai kịp thời, có hiệu quả những nhiệm vụ được giao trong kế hoạch của UBND tỉnh. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước UBND huyện về nhiệm vụ được giao; Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch lồng ghép với báo cáo cải cách hành chính định kỳ gửi về Phòng Nội vụ.

Đồng thời, giao phòng Nội vụ: Chủ trì, phối hợp hướng dẫn các cơ quan, đơn vị để duy trì điểm đánh giá và thứ hạng chỉ số thành phần công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính (CCHC); nâng cao chỉ số thành phần cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cải cách chế độ công vụ; nâng cao chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước với các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch; ban hành Kế hoạch và tổ chức kiểm tra công tác CCHC năm 2023 để phát hiện tồn tại, vướng mắc, kịp thời đề ra các biện pháp khắc phục; duy trì hoạt động Tổ công tác kiểm tra công tác công vụ của huyện; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch lồng ghép với báo cáo CCHC của huyện.

Giao phòng Tài chính - Kế hoạch: Chủ trì, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nâng cao chỉ số thành phần cải cách tài chính công; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nội dung về đối thoại của lãnh đạo huyện với người dân, doanh nghiệp, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp; theo dõi tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước.

UBND huyện Nho Quan cũng yêu cầu Văn phòng HĐND&UBND huyện chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, thực hiện các nhiệm vụ nâng cao chỉ số thành phần cải cách TTHC; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp các báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo của trung ương và của tỉnh; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ nâng cao chỉ số thành phần xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Xem chi tiết văn bản số 1486/UBND– VP của UBND huyện Nho Quan tại đây.

CTV Hiền Mùi
  • Từ khóa :
1 2 3 4 5  ... 
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH