Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới năm 2024
Lượt xem: 127
Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, hoàn thành các quy định và hồ sơ đề nghị xét công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình vừa ban hành văn bản số 334/UBND-VP3 về đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới năm 2024 yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tích cực xây dựng nông thôn mới và triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung sau. 

anh tin bai

ảnh minh họa

Đối với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu cấp xã và hoàn thiện hồ sơ tỉnh Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Các sở, ngành: Tham mưu ban hành các văn bản tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao tại Chương trình công tác năm 2024 và Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 31/01/2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024; Căn cứ các văn bản hướng dẫn của các bộ ngành, khẩn trương cập nhật, hoàn thiện văn bản hướng dẫn thực hiện các tiêu chí đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định 211/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ và được UBND tỉnh quy định cụ thể tại các Quyết định số 293/QĐ-UBND, số 294/QĐ-UBND ngày 06/5/2024, số 305/QĐ-UBND, số 307/QĐ-UBND ngày 08/5/2024 để các địa phương có cơ sở rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt chuẩn.

Hướng dẫn, tổ chức thẩm định, xét công nhận các tiêu chí, chỉ tiêu đạt chuẩn cho các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024; Hướng dẫn các địa phương (được công nhận đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo các Bộ tiêu chí của giai đoạn trước năm 2021) hoàn thiện hồ sơ đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025; tổ chức xác nhận đáp ứng mức đạt chuẩn của Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025 theo quy định.

Rà soát, thẩm định mức độ đạt chuẩn các tiêu chí đối với các địa phương thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chỉ đạo của UBND tỉnh (sau khi được cấp có thẩm quyền thành lập); Phối hợp với chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quá trình hoàn thiện hồ sơ tự đánh giá, đề nghị xét công nhận tỉnh Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024. Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh xây dựng phóng sự tỉnh Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (báo cáo xin ý kiến Ban chỉ đạo tỉnh trong tháng 8/2024)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh): Tham mưu UBND tỉnh sửa đổi Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình quy định chi tiết xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đảm bảo phù hợp với Quyết định 211/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ (báo cáo UBND  tỉnh trong tháng 6/2024); Tổ chức tập huấn bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp, chú trọng tập huấn cập nhật các Bộ tiêu chí nông thôn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận được Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 01/03/2024 và Quyết định số 03/2024/QĐ-TTg ngày 07/03/2024 và các chỉ tiêu, tiêu chí đã được UBND tỉnh quy định cụ thể; Phối hợp các sở ngành, địa phương, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận tinh Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024; Xây dựng kế hoạch và tham mưu tổ chức thẩm tra huyện Yên Mô đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao, tổ chức thẩm định xét công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024 đảm bảo quy định và đáp ứng tiến độ theo kế hoạch.

UBND  các huyện, thành phố: Khẩn trương chỉ đạo UBND các xã đẩy nhanh tiến độ triển khai các công việc theo kế hoạch; tập trung các giải pháp huy động lồng ghép các nguồn lực để hỗ trợ cho các xã; Rà soát tiến độ các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024 đã được UBND tỉnh giao, đánh giá khả năng hoàn thành mục tiêu theo kế hoạch và lộ trình hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận; trường hợp không khả thi hoàn thành mục tiêu yêu cầu huyện, thành phố rà soát, có giải pháp thay thế báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh (hoàn thành trong tháng 6/2024), khuyến khích đăng ký bổ sung xét công nhận các xã ngoài kế hoạch có nhiều nỗ lực, có số tiêu chí đạt chuẩn cao trong năm 2024; Tổ chức đánh giá, thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ đề nghị thẩm định, xét công nhận đạt chuẩn đối với các địa phương đăng ký đạt chuẩn kế hoạch năm 2024 (đợt 1 hoàn thành trước 01/7/2024, đợt 2 hoàn thành trước 01/12/2024).

Hoàn thiện hồ sơ tự rà soát, đánh giá đáp ứng mức đạt chuẩn giai đoạn 2021-2025 phục vụ công tác hoàn thiện hồ sơ tỉnh Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh) lựa chọn, sưu tập ảnh minh hoạ kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn từ khi triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đến nay làm tài liệu ảnh phục vụ công tác hoàn thiện hồ sơ tỉnh Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới;  Hoàn thiện hồ sơ tự rà soát, đánh giá đáp ứng mức đạt chuẩn phục vụ công tác thừa nhận mức độ đạt chuẩn/hoàn thành nông thôn mới đối với các địa phương hình thành sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 (sau khi được cấp có thẩm quyền thành lập).

UBND huyện Yên Khánh chủ động lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" để biểu dương, khen thưởng; xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Công bố huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao sau khi có Quyết định công nhận của Thủ tướng Chính phủ.

 Đối với nhiệm vụ xây dựng huyện Yên Mô đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao năm 2024

Các sở, ngành và huyện Yên Mô tập trung triển khai thực hiện các nội dung kết luận của Chủ tịch UND tỉnh tại Thông báo số 43/TB-VPUBND ngày 29/3/2024 và chỉ đạo của UBND  tỉnh tại Văn bản số 352/UBND-VP4 ngày 03/4/2024 đảm bảo tiến độ, chất lượng; UBND huyện Yên Mô chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường triển khai công tác vệ sinh môi trường, cải thiện không gian cảnh quan nông thôn; xây dựng lộ trình khảo sát thực tế kết quả huyện nông thôn mới nâng cao đảm bảo phù hợp về thời gian, đại diện được các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao, giới thiệu được điểm đặc sắc, riêng có của địa phương; phối hợp với Đài Phát thanh truyền hình hoàn thành phóng sự huyện nông thôn mới nâng cao; Tổ chức tự đánh giá, hoàn thiện hồ sơ đề nghị tỉnh thẩm tra xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (xong trước ngày 01/7/2024).

Các sở, ngành tăng cường bám sát địa bàn, tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn huyện và các xã trong việc việc triển khai rà soát, đánh giá các tiêu chí, hoàn thiện báo cáo, hồ sơ rà soát, đánh giá đề nghị xét công nhận huyện nông thôn mới nâng cao (đặc biệt là các nội dung, tiêu chí về môi trường, chất lượng môi trường sống, thu nhập, nghèo đa chiều, lao động, y tế); Tổ chức thẩm tra hồ sơ, kết quả huyện nông thôn mới nâng cao, hoàn thiện hồ sơ xét công nhận huyện Yên Mô đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đúng quy định; Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho huyện Yên Mô trong thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu về môi trường, chất lượng môi trường sống, đặc biệt là nội dung về công trình xử lý nước thải sinh hoạt, phân loại rác thải tại nguồn, thu gom, xử lý rác thải; Cục Thống kê tỉnh hướng dẫn huyện Yên Mô trong công tác điều tra, thống kê, đánh giá, hoàn thành tiêu chí thu nhập, đảm bảo phản ánh đầy đủ, thực chất thu nhập phát sinh trên địa bàn huyện.

Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh phối hợp huyện Yên Mô xây dựng phóng sự về quá trình, kết quả Huyện Yên Mô đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao (báo cáo xin ý kiến Ban chỉ đạo tỉnh trong tháng 6/2024); Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh) cử cán bộ hướng dẫn, phối hợp với huyện Yên Mô trong quá trình xây dựng, hoàn thiện hồ sơ xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; Chủ trì phối hợp với sở, ngành liên quan và huyện Yên Mô tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện thủ tục, hồ sơ cấp tỉnh về đề nghị xét công nhận huyện Yên Mô đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo tiến độ, kế hoạch. 

Kim Duyên
  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
1 2 3 4 5  ... 
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH