Tăng cường triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh
Lượt xem: 59
Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2022-2025 là một trong các giải pháp trọng tâm, cụ thể hóa để thực hiện quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 24/10/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, dự án thức sản xuất tiên tiến, bền vững giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030.
anh tin bai

Khu vực cổn Nổi huyện Kim Sơn

Sau hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết, đã góp phần tạo động lực đưa nông nghiệp Ninh Bình chuyển sang giai đoạn mới, đẩy nhanh chuyển dịch sản xuất nông nghiệp truyền thống sang sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ tiến tới một nền nông nghiệp sạch, bền vững; nâng tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp nhằm tăng hiệu quả sản xuất, thu nhập cho người nông dân, chất lượng nông sản đồng thời góp phần giải phóng sức lao động. Để tiếp tục triển khai có hiệu quả đạt được mục tiêu đề ra của Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan đơn vị  tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng bằng nhiều hình thức về nội dung, đối tượng, điều kiện, hình thức hỗ trợ các chính sách quy định tại Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; Hướng dẫn cách thức triển khai xây dựng thuyết minh dự toán theo định mức kinh tế kỹ thuật nông nghiệp, danh mục nông nghiệp để tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh áp dụng cho phù hợp.

Trên cơ sở các quy định tại Nghị quyết 32/2022/NQ-HĐND, lợi thế các sản phẩm chủ lực, đặc sản địa phương, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan đơn vị liên quan rà soát bổ sung hoàn thiện hồ sơ đăng ký, đề xuất năm 2024 gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp đồng thời phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đôn đốc hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương đề xuất các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND năm 2024: Tổng hợp đề xuất của các cơ quan, đơn vị, địa phương, xây dựng phương án giao dự toán kinh phí thực hiện gửi Sở Tài chính tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét quyết định; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ đã được phê duyệt đảm bảo đúng quy định, hiệu quả.

Sở Tài chính chỉ đạo phòng chuyên môn đẩy nhanh tiến độ thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phương án phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND đảm bảo phù hợp với thực tiễn sản xuất nông nghiệp. Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn trong quá trình triển khai các nhiệm vụ đã được giao dự toán kinh phí.

Kim Duyên
  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH