Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 675
Vừa qua, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành văn bản số 494/UBND-VP7 về việc nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.
anh tin bai

Ảnh sưu tầm

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc các Khối thi đua của tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương mình tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thi đua, khen thưởng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ để nâng cao năng lực, kiến thức, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng.

Bên cạnh đó, tập trung rà soát, chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác thi đua, khen thưởng theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ, UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Nội vụ; rà soát các trường hợp tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý đã được khen thưởng từ ngày 01/6/2014 đến nay nhưng có vi phạm pháp luật bị xử lý kỷ luật hoặc xử lý hình sự trong thời gian tính thành tích khen thưởng để làm thủ tục hủy bỏ quyết định khen thưởng và thu hồi hiện vật khen thưởng theo quy định.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương: Chủ động triển khai thực hiện và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm theo yêu cầu của Bộ Nội vụ tại Văn bản trên; tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra nhằm chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành rà soát các trường hợp tập thể, cá nhân thuộc tỉnh đã được khen thưởng từ ngày 01/6/2014 đến nay nhưng có vi phạm pháp luật bị xử lý kỷ luật hoặc xử lý hình sự trong thời gian tính thành tích khen thưởng và làm thủ tục hủy bỏ quyết định khen thưởng, thu hồi hiện vật khen thưởng theo thẩm quyền; tổng hợp, tham mưu làm thủ tục hủy bỏ quyết định khen thưởng, thu hồi hiện vật khen thưởng đối với các trường hợp có vi phạm đã được khen thưởng cấp Nhà nước, khen thưởng của UBND tỉnh và của Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Cổng TTĐT tỉnh
  • Từ khóa :
1 2 3 4 5  ... 
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH