Inforgraphic: UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại với thanh niên tỉnh Ninh Bình năm 2023
Lượt xem: 1516
Ngày 09/5/2023, đồng chí Tống Quang Thìn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ký ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND tổ chức Chương trình đối thoại với thanh niên tỉnh Ninh Bình năm 2023. Theo đó, UBND tỉnh dự kiến tổ chức Chương trình trong quý II năm 2023
anh tin bai
Minh Huế
  • Từ khóa :