Các hình thức lựa chọn nhà thầu và các hành vi bị cấm trong hoạt động đấu thầu
Lượt xem: 184
Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 23 tháng 6 năm 2023  của Quốc hội uy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu; thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động đấu thầu; hoạt động lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu, hoạt động lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh, trong đó có quy định các hình thức lựa chọn nhà thầu và các hành vi bị cấm trong hoạt động đấu thầu như sau:
anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai
Kim Duyên
  • Từ khóa :